Филм за Армстронг разкрива лицето на допингшампиона

Скан­дален нов филм ще раз­търси спорта не по-малко силно от докумен­тал­ните серии “Пос­лед­ният танц“, които не спират да са тема на обсъж­дане след излъч­ването им.

Този път става дума за два епизода на филм, изработен от ESPN за Ланс Арм­с­т­ронг, една от най-противоречивите фигури в спорта на пос­лед­ните поне 50 години.

Седем­к­рат­ният победител в “Тур дьо Франс“ загуби всички свои титли и бе осъден да плати огромни ком­пен­сации, след като бе уличен в сис­темта упот­реба на допинг.

Във филма със заг­лавие “Ланс“, който започва с изповед на Арм­с­т­ронг, пълна с нецен­зурни думи, скан­дал­ните моменти не са един и два.

“В онзи момент, когато животът ми смени посоката си след раз­к­ритията, си казах — в след­ващите години всеки ден някой ще те псува на улицата и ще те сочи с пръст - раз­к­рива колоез­дачът. - Но изненад­ващо, това се случи чак пет години по-късно. Извиках такси пред едно заведение и шофьорът ме пог­ледна през прозореца и ме наруга. След секунди около него имаше още 56 души, които ме псуваха и ме наричаха “измам­ник“.

Раз­бира се, бях бесен. Но знам, че до края на живота ми това ще се случва.“

Фил­мът показва не само изповеди на Арм­с­т­ронг по случая с допинга, а и раз­кази от първо лице на членове на семейс­т­вото му за пър­вите години, за дет­с­т­вото и старта в колоез­денето.

Той е пребиван неед­нок­ратно от пас­т­рока му Тери Арм­с­т­ронг, който също учас­тва в лен­тата.

“Без мен Ланс нямаше да стане шам­пион. Всеки ден го предиз­вик­вах, исках да стане животно и да не се съоб­разява с никого“, стряска с думите си вторият баща на колоез­дача.

Именно той “набива“ в главата на мом­чето думите: “Заб­рави правилата, един­с­т­веното важно е да победиш всички!“. Нещо, което Ланс изпъл­нява бук­вално.

Арм­с­т­ронг говори и за бит­ката си с рака, и за това как вече не кон­так­тува с почти никого от бив­шите си съот­бор­ници и хората в колоез­денето. Той е през­рян и завинаги низ­вер­г­нат от спорта.

“Учуд­вам се, че не ме обявиха за масов убиец“, казва с усмивка във филма.

Всъщ­ност, пър­вите впечат­ления са, че у него има много повече гняв и желание да върне обратно обидите към света, откол­кото някакво раз­каяние за стореното.

“Няма начин да взимаш допинг и да не си лъжец - казва раз­вен­чаният шам­пион в лен­тата. - Един­с­т­веният е, ако никой никога не те попита. В момента, в който ти зададат въп­роса за допинга, вече лъжеш. Ние всички сме лъгали по темата…“

За първи път от наказанието и пуб­лич­ното му уличаване, Арм­с­т­ронг говори за “колек­тивна вина“ в колоез­денето, като сочи, че стореното от него е било редовна прак­тика.

Някои от учас­т­ниците в скан­дала са тотално охулени, което също се случва за първи път.

Флойд Лан­дис, чиито показания бяха основа на раз­с­лед­ването срещу Ланс, е наречен от него “лайно“, а Ян Улрих, дъл­гогодишен негов съот­бор­ник, също е обрисуван с обиди.

“Явно така ще е до края на живота ми - раз­съж­дава в пос­лед­ните кадри от филма Арм­с­т­ронг. - Ще ме обиж­дат, ще ме псуват и ще бъда прес­тъп­ник за много хора.“

Всичко това е съп­роводено с пов­дигане на рамене и лека усмивка. Още едно доказател­с­тво, че “угризения“ и “чув­с­тво за вина“ не са неща, които трябва да асоциираме с шам­пиона, който измами целия свят.