Григор участва в шоуто на Джокович

Григор участва в шоуто на Джокович

Григор Димит­ров е пот­вър­дил учас­тие в планираните демон­с­т­ративни тур­нири на Бал­каните, които се организират по инициатива на Новак Джокович. Сръб­с­кият номер едно в ран­г­лис­тата раз­кри детайли за шоуто, което е нарекъл Adria Tour, като издаде още едно име.

За пос­лед­ните две със­тезания още няма официално раз­решение от мес­т­ните власти и тенис федерации.

“Доминик и Григор вече обявихме, но ще раз­к­рия, че сред учас­т­ниците в Бел­г­рад ще е и Зверев“, каза Джокович на прес­кон­ферен­ция.

Димит­ров изкара месеците на каран­тина и самоизолация в Калифор­ния, а през втората половина на юли пот­върди учас­тие в отбор­ната над­п­ревара World Team Tennis, която е пак зад Океана — в Западна Вир­джиния.