Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за новия сезон ще бъде намален с около 300 процента, обявиха от „Герена“. “Колко пари ще са нужни за изд­ръж­ката на клуба, ще можем да кажем с точ­ност към края на сеп­тем­ври. Свър­шихме огромна работа по свиване на бюджета, за намаляване на зап­латите, за раз­с­роч­ване на задъл­женията. В момента правим кал­кулации. Край­ната ни цел е бюджетът на Лев­ски да бъде сведен до 500600 хиляди лева на месец. Като тук да влизат внос­ките към НАП и стари задъл­жения. С 300% ще се намали месеч­ния бюджет на Лев­ски. Вече сме далеч от тези параметри, които бяха около 1,5 милиона на месец. В август сме около 800 хиляди лева раз­ходи“, заяви на прес­кон­ферен­цията изпъл­нител­ният дирек­тор на Лев­ски Павел Колев.

“Под­новихме съв­мес­т­ната си кам­пания с Тръст „Синя Бъл­гария“ и сега ще има отчет. В него освен приходи и раз­ходи, ще има обоб­щена справка за целия период какви пари са пос­тъпили и какво се е израз­ход­вало. Точ­ната цифра ще излезе до два дни. Грубо казано, някъде около 45 милиона лева са нат­рупаните задъл­жения. Голямата част са зап­лати — около 2,6 милиона, включително за юли. Имаме нат­рупани задъл­жения към дър­жавата под фор­мата на данъци и осигуровки“, заяви още Колев.

“Имахме задъл­жение към бъл­гар­ски клуб, той се съг­ласи да го отложим. Имахме и към чуж­дес­т­ранен отбор. Той проявява раз­биране, но от УЕФА няма да има такова. Знаете, че сме под мониторинг. Обс­луж­вани са всички договорни отношения с фирми. Говоря за стадион и т.н“, каза дирек­торът.

“Преговорите с играчи сега вър­вят много по-лесно, откол­кото преди година. Тогава цяла Европа знаеше, че Лев­ски е богат и се налагаше да слушам монолози как трябва да платим определена зап­лата на даден фут­болист. Сега е прос­тичко, пари няма — дейс­т­вайте. Ние не караме никого на сила“, разясни ситуацията на „Герена“ Колев.

Изпъл­нител­ният дирек­тор на Лев­ски разясни произ­хода на заема, с който клубът плати част от дъл­жимите зап­лати на играчите. Той беше категоричен, че името на фир­мата, отпус­нала 199 000 лева на „сините“, не може да бъде оповес­тена заради изрич­ното нас­тояване на самата ком­пания. Лих­вата по заема е минимал­ната по закон в Бъл­гария — 4%. Колев изрази надежда, че до 23 сед­мици Лев­ски ще може да върне заема. „Има малък заем към малка фирма. Вчера обявихме официално сумата, за да раз­сеем спекулациите относно произ­хода на сред­с­т­вата. Завър­тяха се всякакви теории на кон­с­пирацията, а нещата са много по-семпли. Един­с­т­веното условие на фир­мата е, ако е въз­можно, да не се цен­т­рофугира името в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво. Искам да акцен­тирам на това, защото всички анонси за проз­рач­ност са свър­зани най-вече с раз­ход­ната част по бюджета. Т.е. абсолютно всяка пос­тъпила стотинка ще бъде проз­рачно похар­чена, но има един много важен детайл, свър­зан с преговорите, които водим с потен­циални пар­т­ньори на Лев­ски. Никой рек­ламодател или спон­сор не би желал да бъде неп­рекъс­нато оповес­тяван в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво. Това е нещо, което би могло да отб­лъсне доста потен­циални кан­дидати. Каз­вам това, защото се съз­дава едно очак­ване към нас да оповес­тяваме всеки наш ход в ситуацията, в която се намираме. Става дума за заем в раз­мер на 199 хил. лв. Тези пари са похар­чени изцяло и един­с­т­вено за зап­лати на фут­болисти, които в момента се намират в съб­лекал­нята на стадион “Георги Аспарухов“. Това бе нап­равено с идеята да се внесе спокойс­т­вие в отбора“, каза още Павел Колев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...