Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Кубрат Пулев: Никога не съм бил толкова здрав, мога да заместя снегорин

Кубрат Пулев: Никога не съм бил толкова здрав, мога да заместя снегорин

В световен мащаб се търси начин да ме дискредитират, да ме смачкат, да ме победят преди мача, заяви българският боксьор

Куб­рат Пулев е в отлична форма, здрав и готов за мача за светов­ните титли в тежка категория на Меж­дународ­ната бок­сова федерация (IBF), Светов­ната бок­сова асоциация (WBA), Светов­ната бок­сова организация (WBO) и Меж­дународ­ната бок­сова организация (IBO) срещу шам­пиона Антъни Джошуа. В предаването “Тази сут­рин“ по Би Ти Ви Коб­рата категорично отрече появилите се твър­дения от фал­шив профил в социал­ните мрежи, че е кон­тузен и няма да може да учас­тва в срещата на 12 декем­ври в Лон­дон.

“Аз съм добре, здрав. Нямам пред­с­тава от къде идва тази фал­шива новина. Те са много фал­шиви новини по мой адрес — и в Бъл­гария, и в чуж­бина. Куб­рат Пулев никога не е бил тол­кова здрав и тол­кова мощен! Мога да заместя някой снегорин! Нито съм следил какъв е профилът, фал­шив ли е, нито ме интересува. Пращат ми го приятели, поз­нати, но дори не обръщам внимание. Имам си своя път, посока, амбиция, връх, който трябва да покоря. Не ми влияят такива пуб­ликации. Като тихо, спокойно езеро съм — което седи и енер­гията му е раз­лична. Не мога да нав­лизам и в такава степен да тъл­кувам дали е психологическа война или не. Имам опит с тези неща и отдавна не обръщам внимание. Мен всичко ме радва, забав­лява, гледам от хубавата страна на нещата. Доста по-сериозни неща не могат да ме раз­фокусират.“, категоричен е Пулев.

Преди появата на тази фал­шива новина, анг­лийс­ките медии обър­наха внимание на думите на бъл­гар­с­кия бок­сьор, че опонен­тът му го превъз­хожда с “по-добър тен“. Пулев е категоричен, че комен­тарът му не е расис­тки и думите му са извадени от кон­тек­ста. “Тук го няма въп­роса на жур­налиста “С какво ви превъз­хожда?“. Ако хората се опитат да раз­берат какво искам да кажа, ще го въз­п­риемат като ком­п­лимент, а не като обида. Тех­ните ком­п­лекси, това, че ми тъл­куват думите по техен начин, не означава, че това съм искал да кажа. Под­тек­с­тът на моите думи — чудя се какво да измисля, за да кажа, че с нещо ме превъз­хожда. Питаха ме кои са сил­ните му страни. По този начин излиза, че с нищо не ме превъз­хожда и не е по-силен от мен. Съжалявам, че не съм по-ясен, че по този начин съм го казал и е излязло. Когато има дадена новина, нека хората да влязат, да прочетат, да видят, за да си нап­равят изводите. Ние нямаме сега 2 часа, за да си говорим и да го изкажем както трябва. Хората трябва да раз­берат за какво става въп­рос и да искат да раз­берат, а не да си тъл­куват така, както на тях им е удобно. Който ме поз­нава, знае, че аз съм много шеговит човек. Имам приятели тъм­нокожи, цвет­нокожи. Треньорът ми в Америка е такъв и винаги се май­тапим с него. Не деля хората по никакъв начин. Този пост в моята страница… Всичко, което каз­вам е така. Ние сме в Бъл­гария, аз съм бъл­гарин и се гор­дея с това нещо. Това, че някой си го тъл­кува по някакъв начин… Дос­татъчно драма дадохме на хората, беше интересно. Стига са гледали тези сериали. Нека да гледат малко житейски истории и да пог­лед­нат на нещата от готината страна. Куб­рат Пулев е човек, който знае какво прави, как го прави. Някой път се движа по ръба, но го умея. Не се срамувам от себе си — така съм научен и въз­питан от моя баща. Нека да не тър­сим под вола теле. В световен мащаб се търси начин да ме дис­к­редитират, за да могат по един или друг начин да под­тис­нат, да ме смач­кат, да могат да ме победят преди мача. Не се чув­с­т­вам под­ценен. Дори да е така, смятам, че е в моя полза“, обясни Пулев и добави: “Абсолютно готов съм. Има още 2 месеца, в които ще се изт­ренирам още повече и ще стана истин­ска “пила“. Ще се под­гот­вям и в Бъл­гария, и в Гер­мания. Продъл­жавам да работя с Ули Вег­нер и с още няколко треньори. Ули е специалист с много опит в професионал­ния бокс, знае какво прави и има методика на тренировка. Даде ми дос­татъчен опит и на мен. Дис­кутирали сме много пъти мачове, победи, добър стратег е. Смятам, че ще успее да ме качи на светов­ния връх. Аз се рад­вам, че дори малко ще пов­диг­нем духа на хората и ще имат повече самочув­с­т­вие като бъл­гари. Не смятам, че ще има мръсни номера преди бит­ката. Въз­хищавам се на себе си, защото с абсолютно пренеб­режение приемам загубите и бол­ките. Силен човек съм. Доказах си, че в крайна сметка трябва да има точна и ясна стратегия за всичко. Вярата е всичко! Много хора искат тази победа и я усещат като тяхна лична.“

Датата за мача вече е окон­чателна, като двете страни под­писаха официален договор. Пър­воначално срещата тряб­ваше да се проведе през лятото на 2020 г., но няколко пъти беше отменяна заради пан­демията от коронавирус. “Под­писахме договора, всичко е ОК, раз­б­рали сме се — 12 декем­ври. Надявам се да има пуб­лика и пред­полагам, че ще има. Надявам се всичко да е наред и с мен, и с моя съпер­ник. И да има такъв мач. Все пак това е огромен успех и за Бъл­гария — да има такъв двубой. Победата, която смятам да нап­равя, също би била още по-голям успех за Бъл­гария и нещо огромно, което, надявам се, хората оценяват. Не отивам като турист да се раз­ходя в Лон­дон. Не ми е тол­кова интересна дес­тинация“, заяви Пулев.

Бъл­гар­с­кият бок­сьор се надява на срещата да присъс­т­ват зрители, въп­реки строгите мерки за ограничаване на раз­п­рос­т­ранението на коронавирус във Великоб­ритания. “Има си начини, по които да се организира така двубоя, че да са мак­симални мер­ките. Не играе роля мяс­тото на събитието, когато няма пуб­лика — дали е в София, дали е в Лон­дон, дали е във Вегас, дали е в Истан­бул. От 80 000, ако бяха 20 000 бъл­гари, трудно щяхме да ги чуваме“, заяви бок­сьорът.

Пулев комен­тира и ситуацията в Бъл­гария и протес­тите против правител­с­т­вото и глав­ния прокурор, които продъл­жават повече от 100 дни. “Общес­т­вото е раз­делено, но смятам, че всичко това е за добро. Смятам, че трябва да минем през това нещо и ще изг­леж­даме доста по-силни. Когато има такива тур­болен­ции, те не са случайни, имаме нужда от това нещо — да излязат хората, да си кажат бол­ките и да стане така, както хората искат. Под­к­репям хората, които искат да живеят добре, не са глупаци, не са се примирили и искат да живеят по-добре, и вяр­ват, че можем да бъдем народ, равен с другите народи. Винаги се се съм­няваме дали протес­тите са платени, дали не са. Вероятно има и платени, има и хора, които отиват и наис­тина искат да се променят нещата за добро — обичат Бъл­гария, милеят за Бъл­гария, отиват на протес­тите с децата си, учат ги да бъдат будни, да отс­тояват правата. Никой няма да дойде и да ни даде така, защото сме много готини. Трябва да си го нап­равим. Не може да седим и да чакаме неволята. Прин­цът на белия кон го няма — и жените, и мъжете трябва да го раз­берат. Трябва да се съз­даде от всеки един от нас, да повяр­ват хората — млади, въз­рас­тни. Трябва да повяр­ват, че не са по-лоши от другите, че не са второ качес­тво народ“, заяви Куб­рат Пулев.

България

Икономика

Култура

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...