Русия се връща в Съвета на Европа

Пар­ламен­тар­ната асам­б­лея на Съвета на Европа (ПАСЕ) гласува вчера текст, с който дава въз­мож­ност Русия да въз­с­танови учас­тието си в работата й след 5 години инс­титуционна криза с Мос­ква, предаде АФП.

След четиричасови дебати 118 депутати от страните членки на Съвета на Европа в крайна сметка се съг­ласиха, въп­реки въз­раженията на Украйна, Русия да може да изп­рати делегация, за да учас­тва в сряда в избора на нов генерален сек­ретар на европейс­ката организация за защита на човеш­ките права. 62 депутати гласуваха против тек­ста, а 10 се въз­дър­жаха.

Според ТАСС в правилата за работата на ПАСЕ ще бъде добавено, че “правата на членовете да гласуват, да се изказ­ват и да бъдат пред­с­тав­лявани в асам­б­леята и ней­ните органи не могат да бъдат преус­тановявани или отзовавани чрез оспор­ване или прераз­г­леж­дане на пъл­номощията“. Освен това асам­б­леята реши “да покани пар­ламен­тите на страните членки на Съвета на Европа, които сега не са пред­с­тавени в нея — Русия и Босна и Хер­цеговина, да изп­ратят за раз­г­леж­дане заявки за учас­тие в юнс­ката сесия“.

ПАСЕ е един от органите на Съвета на Европа, в който заседават делегации от пар­ламен­таристи от 47-те страни членки. Асам­б­леята не взима законово обвър­з­ващи решения, но отп­равя препоръки или иска отчет­ност от правител­с­т­вата за зачитането на човеш­ките права и демок­рацията. От 2014 г. в ПАСЕ бе сцена на кон­ф­ликт между Русия и Украйна. За да бъде сан­к­ционирано присъединяването на Крим, рус­ката делегация в ПАСЕ бе лишена от правото на гласуване. В отговор Мос­ква бой­котира ПАСЕ и през 2017 г. спря да изп­лаща годиш­ната си вноска. Освен това Русия поиска гаран­ции, че повече няма да бъде сан­к­ционирана и зап­лаши, че ще напусне организацията, което би било прецедент и би лишило рус­ките граж­дани от дос­тъп до Европейс­кия съд за човеш­ките права.