Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) САЩ прекратяват участието на Турция в програмата за F-35

САЩ прекратяват участието на Турция в програмата за F-35

САЩ прекратяват участието на Турция в програмата за F-35

Финансовите загуби за Анкара може да достигнат 9 млрд. долара

САЩ пот­вър­диха, че блокират учас­тието на Тур­ция в прог­рамата за бойни самолети F-35 заради решението й да купи руски ракетни сис­теми С-400, които могат да пос­лужат за раз­к­риване на американ­ски тех­нологични тайни, предаде АФП.

“За съжаление, решението на Тур­ция да придобие руски сис­теми за противовъз­душна отб­рана С-400 прави невъз­можно нейно продъл­жаващо учас­тие в прог­рамата F-35“, се казва в изяв­ление на Белия дом. “Прог­рамата F-35 не може да същес­т­вува съв­мес­тно с руска плат­форма за събиране на разуз­навателни данни, които ще се изпол­з­ват, за да се раз­к­рият най-новите пос­тижения на прог­рамата“, се допълва в тек­ста. Говорител­ката на Белия дом Стефани Гришам добави, че купуването на рус­ките сис­теми от Тур­ция ще има негативно въз­дейс­т­вие върху оператив­ната съв­мес­тимост и съв­мес­т­ната работа на Тур­ция с НАТО.

Белият дом обаче посочи, че отношенията със съюз­ника Тур­ция са “многоп­лас­тови“ и сът­руд­ничес­т­вото ще продължи, “без да се заб­равят ограниченията, налагащи се от присъс­т­вието на сис­темата С-400“.

Пен­тагонът беше дал на Тур­ция срок до 31 юли да се откаже от рус­ките сис­теми и беше казал, че ако това не стане Тур­ция ще бъде изк­лючена от прог­рамата за произ­вод­с­тво на самолетите по тех­нологията стелт F-35. Тур­ция учас­т­ват в прог­рамата от ней­ното начало. Тур­ски ком­пании дос­тавят сега 937 раз­лични ком­понента за този самолет, от които 400 са произ­веж­дани един­с­т­вено от тези ком­пании. Очаква се в съот­вет­с­т­вие с американ­с­кото решение тези ком­пании да не получават повече договор за подиз­пъл­нители и тех­ният дял в произ­вод­с­т­вото на F-35 да бъде поверен на фирми от други страни.

Финан­совите загуби за Тур­ция от изк­люч­ването й от прог­рамата ще е около 9 млрд. долара, поясни зам.-министърката на отб­раната на САЩ Елън Лорд, отговаряща за закупуването на военна тех­ника и тиловото обез­печение. За да се премине към замяна на дос­тав­ката на ком­понен­тите, които сега са били произ­веж­дани в Тур­ция, ще бъдат похар­чени 500600 млн. долара, допълни тя.

Лорд пот­върди, че е започ­нал процес по отс­т­раняване на Тур­ция от прог­рамата за самолетите F-35 и допълни, че всички тур­ски пилоти, обучаващи се по нея, а също и инс­т­рук­торите, които сега се намират в САЩ, са длъжни да напус­нат страната. Лорд каза, че тур­с­кото изваж­дане от прог­рамата ще прик­лючи до март 2020 г.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...