Шестима загинаха от жегите в САЩ

Шестима загинаха от жегите в САЩ

Шес­тима американци загинаха по време на необик­новените жеги в САЩ. В няколко американ­ски щата бяха пос­тавени тем­ператури рекорди по време на горещата вълна през пос­лед­ните дни. Жегата обх­вана територии от Сред­ния запад до Атлан­тичес­кото крайб­режие, предаде АФП. Общо 150 милиона души бяха засег­нати от горещините. Рекорди бяха отчетени от седем метеорологични стан­ции, сред които на летище Кенеди в Ню Йорк и в Атлан­тик сити в Ню Джърси. Според мес­тни медии най-малко 6 души са починали в резул­тат на горещините. Четири от жер­т­вите са в щата Мериленд. Заради горещата вълна в Ню Йорк бяха отворени 500 цен­търа за раз­х­лаж­дане, а триат­лонът, в който тряб­ваше да учас­т­ват 4000 души, както и фес­тивал в Сен­т­ръл парк и над­бяг­ване на хипод­рума Саратога бяха анулирани. В раз­гара на горещата вълна десетки хиляди пот­ребители се оказаха без ток в Ню Йорк. Беше въз­с­тановено елек­т­роподаването на 13 000 от тях в Брук­лин, но още 40 000 из раз­лични части на града все още нямат елек­т­ричес­тво, допълва . За прекъс­вания на тока бе съоб­щено и от столицата Вашин­г­тон.