Експрезидентът Атамбаев готвел държавен преврат в Киргизстан

Експрезидентът Атамбаев готвел държавен преврат в Киргизстан

Бив­шият кир­гиз­с­тан­ски президент Алмаз­бек Атам­баев, задър­жан на 8 август, е под­гот­вял дър­жавен прев­рат в страната. Това заяви на прес­кон­ферен­ция шефът на кир­гиз­с­тан­с­кия Дър­жавен комитет за национална сигур­ност Ороз­бек Опум­баев, предаде ТАСС.

Според Опум­баев по време на операцията за задър­жане на Атам­баев екс­п­резиден­тът съз­нателно е изпол­з­вал жени и деца, които да го защитават, за да упот­реби впос­лед­с­т­вие съоб­щенията, че са ранени мирни граж­дани.

“Атам­баев се е гот­вел за сваляне на властта“, каза той.

Заподоз­рян в коруп­ция и с отнет имунитет, Атам­баев бе задър­жан в резиден­цията си в село Кой-Таш, близо до столицата Биш­кек. Операцията трая почти денонощие с оглед съп­ротивата на привър­женици на бив­шия дър­жавен глава, отх­вър­лял невед­нъж всички обвинения.

По време на сблъсъка над 100 души, включително служители на реда, потър­сиха медицин­ска помощ. Един вой­ник от специал­ните сили загина.

Боецът е зас­т­релян с оръжие, отк­рито в дома на бив­шия дър­жавен глава, отбеляза Опум­баев.

Впос­лед­с­т­вие в сградата бяха отк­рити много раз­лични оръжия, включително снай­перис­тка пушка “Драгунов“. Атам­баев призна, че по време на ареста 6 пъти е стрелял по моите хора, добави силовият шеф.

Кир­гиз­с­тан­с­ките власти са запорирали основ­ната част от имущес­т­вото на Атам­баев — 120 единици, съоб­щиха от прокуротурата в Биш­кек.