Арестуват малтийски бизнесмен за убийството на журналистка

Арестуват малтийски бизнесмен за убийството на журналистка

Извес­тен мал­тийски биз­нес­мен е бил арес­туван във връзка с убийс­т­вото през 2017 г. на жур­налис­т­ката Дафне Каруана Галиция, предаде Рой­терс, като се позоваха на източ­ник, близък до раз­с­лед­ването.

Йор­ген Фенек е бил задър­жан рано сут­ринта на борда на лук­соз­ната си яхта, малко след като бил отп­лавал от ост­рова.

В мал­тийски медии се появи видео, на което се вижда как вой­ници проверяват плавател­ния съд, пус­нал котва в прис­танището на Пор­томасо.

Фенек е дирек­тор на кон­сор­циума, който през 2013 г. спечелил обявен от мал­тийс­кото правител­с­тво търг за пос­т­рояване на топ­лоцен­т­рала, работеща с газ.

Миналата година стана ясно, че Йор­ген Фенек е соб­с­т­веник на тай­ната офшорна ком­пания 17 “Блак” (17 Black), свър­зана с минис­търа на туризма Кон­рад Мици и с Кийт Скем­бри, начал­ника на кан­целарията на премиера Джоузеф Мус­кат.

И двамата отрекоха да са получавали плащания от тази ком­пания.

Арес­тът на Йор­ген Фенек бе извър­шен ден след като премиерът Джоузеф Мус­кат каза, че препоръчал да се даде имунитет от съдебно прес­лед­ване на заподоз­рян, служил като пос­ред­ник при организирането на покушението срещу жур­налис­т­ката, ако той предос­тави сериозни доказател­с­тва за това кой стои зад убийс­т­вото.