Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин: остарелите блокови стереотипи на НАТО не могат да бъдат инструмент за сътрудничество

Путин: остарелите блокови стереотипи на НАТО не могат да бъдат инструмент за сътрудничество

Путин: остарелите блокови стереотипи на НАТО не могат да бъдат инструмент за сътрудничество

След 2008 г. сътрудничеството с Алианса практически беше прекратено, заяви руският президент

Остарелите блокови стереотипи на мис­лене, свойс­т­вени на НАТО, не могат да бъдат инс­т­румент за сът­руд­ничес­тво в бързо променящия се свят, каза рус­кият президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС. Той говори на съвещание в Сочи, пос­ветено на дър­жав­ните отб­ранителни поръчки за нуж­дите на Воен­номор­с­кия флот.

“Ние невед­нъж сме изразявали готов­ност за сът­руд­ничес­тво с НАТО, за съв­мес­тно противодейс­т­вие на реал­ните зап­лахи, а сред тях, както е извес­тно, са и меж­дународ­ният тероризъм, локал­ните въоръжени кон­ф­ликти, опас­ността от без­кон­т­ролно раз­п­рос­т­ранение на оръжията за масово поразяване“, посочи рус­кият лидер. Той отбеляза, че след 2008 г. сът­руд­ничес­т­вото с НАТО е било прак­тически прек­ратено, тъй като “алиан­сът дейс­т­ваше спрямо Русия некорек­тно, за да не кажа грубо, без как­вото и да е отчитане на интересите на Рус­ката федерация, като имам пред­вид пред­ложеното от нас пар­т­ньор­ско взаимодейс­т­вие“, каза рус­кият президент.

Путин отбеляза, че насочва вниманието на учас­т­ниците в съвещанието на проб­лематиката за НАТО заради протичащата в Лон­дон среща на върха на Север­ноат­лан­тичес­кия алианс, пос­ветена на неговата 70-годишнина. Той напомни, че НАТО бе съз­дадена на 4 април 1949 г. като основен елемент на започ­ващата тогава Студена война и за противодейс­т­вие на Съвет­с­кия съюз. “Днес, както е извес­тно, Съвет­с­кият съюз го няма. Няма го и Вар­шав­с­кият договор, т.е. воен­ният пакт, съз­даден в отговор на съз­даването на НАТО, а НАТО не само продъл­жава да същес­т­вува, но и се раз­вива“, отбеляза Путин и припомни, че при съз­даването си алиан­сът е имал 12 страни членки, а днес вече те са 29. Нещо повече, според рус­кия президент съв­куп­ните военни раз­ходи на страните от алианса със­тав­ляват над 70 % от обема на светов­ните военни раз­ходи.

Въп­реки това, каза Путин, рус­ката дър­жава се надява, че “интересите на общата сигур­ност, на стабил­ното и мирно бъдеще на планетата“, ще въз­тър­жес­т­вуват“. “Днес ние сме длъжни да изхож­даме от това, че раз­ширяването на НАТО, раз­витието на ней­ната военна инф­рас­т­рук­тура близо до рус­ките граници, е една от потен­циал­ните опас­ности за сигур­ността на нашата страна“, зак­лючи рус­кият президент.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...