Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Световният политически и бизнес елит се събира за 50-и път в Давос

Световният политически и бизнес елит се събира за 50-и път в Давос

Световният политически и бизнес елит се събира за 50-и път в Давос

Доналд Тръмп призова Европа да внася нефт и газ от САЩ

Светов­ният елит се събира в швей­цар­с­кия планин­ски курорт Давос Швей­цария за годиш­ната среща на политичес­ките лидери и водещите биз­нес­мени, пред­с­тавителите на науч­ните среди и граж­дан­с­кото общес­тво. Светов­ният икономически форум се провежда за юбилей­ния 50-и път между 21 и 24 януари. Основ­ната тема за таз­годиш­ното издание е устой­чивото раз­витие.

Обсъж­дат се дейс­т­вия в отговор на климатич­ните промени и начини да се защити биораз­нооб­разието, освобож­даването от дъл­гос­роч­ните дъл­гове, избяг­ването на “тех­нологична война“, осигуряването на необ­ходимите умения за един милиард души през идното десетилетие, както и под­хода за уреж­дане на кон­ф­лик­тите в светов­ните “горещи точки“.

Пър­вата среща е организирана в Давос през 1971 г. от гер­ман­с­кия икономист Клаус Шваб като начин европейс­кият биз­нес да пос­тигне по-добро кор­поративно управ­ление. По-късно форумът се раз­ширява и прерас­тва в плат­форма за диалог, приема сегаш­ното си име през 1987 г., а през 2015 г. е приз­нат за меж­дународна инс­титуция.

Европейс­ките дър­жави трябва да се стремят към енер­гийна сигур­ност, а САЩ са готови да помог­нат на своите съюз­ници да пос­тиг­нат тази цел. Това обяви американ­с­кият президент Доналд Тръмп, изказ­вайки се на Светов­ния икономически форум в Давос. „Призоваваме нашите приятели в Европа да изпол­з­ват енер­гийни дос­тавки от САЩ, за да пос­тиг­нат истин­ска енер­гийна сигур­ност“, заяви ръководителят на Белия дом. В същото време той под­черта, че в момента САЩ “произ­веж­дат нефт и газ повече от всеки друг в света“.

Вашин­г­тон многок­ратно е заявявал, че европейс­ките дър­жави трябва да се откажат от рус­кия газ, включително от проек­тите „Северен поток 2“ и „Тур­ски поток“. Пред­с­тавители на американ­с­ката админис­т­рация твър­дят, че Мос­ква чрез тези проекти прес­ледва и политически цели, но мнозина екс­перти смятат, че американ­с­кият газ би бил много по-скъп от рус­кия за европей­ците.

Папа Фран­циск отп­рави призив към влиятел­ните учас­т­ници в Светов­ния икономически форум в Давос в цен­търа на пуб­лич­ната политика да бъдат хората, а не печал­бата. В пис­мено привет­с­т­вие Светият отец напомни на учас­т­ниците за “морал­ното задъл­жение“ да пос­тавят “човека, а не само стремежа към власт или печалба, в цен­търа на пуб­лич­ната политика“.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...