Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Владимир Путин обяви мерки за подпомагане на хората и бизнеса

Владимир Путин обяви мерки за подпомагане на хората и бизнеса

Всички социални плащания и добавки за следващите 6 месеца се удължават автоматично

Всички социални плащания и добавки, които се полагат за след­ващите 6 месеца, се удал­жават автоматично, без да има нужда граж­даните да ходят по инс­тан­циите. Референ­думът за промените в Кон­с­титуцията ще бъде отложен, заяви Владимир Путин в обръщение към нацията.

Семейс­т­вата, които получават дет­ски помощи, получат по още 5000 рубли на дете. Всички, които са в бол­нични или са загубили работата си, ще получават помощ в раз­мер на 12 130 рубли месечно — минимал­ната работна зап­лата в страната. Пред­вижда се кредитна вакан­ция по пот­ребител­с­ките и ипотеч­ните заеми.

“Обръщам се към всички работодатели — задачата е да осигурим стабил­ността на пазара на труда. Дър­жавата ще окаже съдейс­т­вие — отрас­лите, които са засег­нати най-много, ще бъдат под­помог­нати. Мал­кият и среден биз­нес ще получи отс­рочка за всички данъци, освен за ДДС, за срок от 6 месеца“, обяви президен­тът. Мал­ките пред­п­риятия ще бъдат освободени не само от данъци, но и от зас­т­рахователни вноски. Налага се мораториум за 6 месеца върху фалита на пред­п­риятия, засег­нати от епидемията.

В рус­ките въоръжени сили от вчера е започ­нала проверка на готов­ността за борба с коронавируса. Провер­ката на готов­ността на армията ще се извър­шва в два етапа. На пър­вия етап коман­д­ването на воен­ните окръзи и цен­т­рал­ните органи за военно управ­ление трябва да сфор­мират групировки от сили и сред­с­тва, сборни отряди за лик­видиране на пос­лед­с­т­вията от заболяванията в мес­тата за дис­локация на воен­нос­лужещи. На втория етап в течение на две денонощия ще се провери способ­ността на медицин­с­ките отряди със специално пред­наз­начение и на всички медицин­ски под­раз­деления в раз­лич­ните части на армията за своев­ременно раз­г­ръщане за борба с инфек­цията.

Според минис­търа на отб­раната Сер­гей Шойгу в хода на провер­ката, която ще завърши на 28 март, ще бъдат анализирани тран­с­пор­т­ните въз­мож­ности на минис­тер­с­т­вото за превоза с въз­душен и железопътен тран­с­порт на необ­ходимите сили и сред­с­тва в отдалечените райони за оказ­ване на помощ на бол­ните и за изпъл­нение на ком­п­лекс от каран­тинни и лечебни мероп­риятия.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...