Да преборим COVID-19 чрез солидарност и сътрудничество, изграждайки Глобална общност на здравеопазването за всички

Да преборим COVID-19 чрез солидарност и сътрудничество, изграждайки Глобална общност на здравеопазването за всички

Изяв­ление на пред­седателят на Китайс­ката народна репуб­лика Си Дзин­пин на вир­туално събитие по отк­риването на 73-ата Световна здравна асам­б­лея — Пекин, 18 май 2020 г.

Уважаеми г-н Пред­седател на Светов­ната здравна асам­б­лея,

Уважаеми г-н Генерален дирек­тор на Светов­ната здравна организация,

Уважаеми делегати,

Като начало искам да кажа, че е изк­лючително важно тази Светов­ната здравна асам­б­лея да се проведе в такъв критичен момент, когато човеш­ката раса се бори с този нов коронавирус.

Изп­равени сме пред най-сериозната глобална извън­редна ситуация в областта на общес­т­веното здраве след края на Втората световна война. Изненад­вайки света, COVID-19 удари над 210 дър­жави и региони, засегна над седем милиарда души по света и отне над 300 000 ценни животи. Скърбя за всеки изгубен живот и изказ­вам съболез­нования на пос­т­радалите семейс­тва.

Историята на човеш­ката цивилизация включва бор­бите с болести и преодоляването на бед­с­т­вия. Вирусът не спазва граници. Расата или национал­ността също не са от значение за болестта. Изп­равени пред опус­тошенията на COVID-19, меж­дународ­ната общ­ност не трепна. Хората от всички страни се справиха с вируса. Хората по света се пог­рижиха един за друг и се сплотиха като един. С любов и със­т­радание изг­радихме изк­лючителна синер­гия в бор­бата срещу COVID-19.

В Китай, след като положихме старателни усилия и пожер­т­вахме много, ние преодоляхме прилива на вируса и защитихме живота и здравето на нашия народ. През цялото време сме дейс­т­вали с отк­ритост, проз­рач­ност и отговор­ност. Ние предос­тавихме инфор­мация на СЗО и съот­вет­ните страни по най-навременния начин. Пус­нахме пос­ледовател­ността на генома в най-ранния въз­можен момент. Без­резер­вно споделихме опит за кон­т­рол и лечение със света. Нап­равихме всичко по силите си, за да под­к­репим и под­помог­нем нуж­даещите се страни.

Гос­подин пред­седател,

Дори по време на нашата среща, вирусът все още бушува и трябва да се нап­рави още, за да бъде пос­тавен той под кон­т­рол. За тази цел искам да нап­равя след­ните пред­ложения:

Първо, трябва да нап­равим всичко въз­можно за кон­т­рол и лечение на COVID-19. Това е най-неотложната задача. Винаги трябва да пос­тавяме хората на първо място, защото нищо на света не е по-ценно от живота на хората. Трябва да изпол­з­ваме медицин­ска екс­пер­тиза и критични дос­тавки на мес­тата, където те са най-необходими. Трябва да пред­п­риемем силни стъпки в такива ключови области като превен­ция, каран­тина, отк­риване, лечение и прос­ледяване. Трябва да се движим въз­можно най-бързо, за да ограничим глобал­ното раз­п­рос­т­ранение на вируса и да нап­равим всичко въз­можно, за да спрем тран­с­г­ранич­ното предаване. Трябва да засилим обмена на инфор­мация, да обменим опит и най-добри прак­тики и да продъл­жим меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво в областта на методите за тес­т­ване, клинич­ното лечение и изс­лед­ванията и раз­витието на вак­сините и лекар­с­т­вата. Също така трябва да продъл­жим да под­к­репяме глобал­ните изс­лед­вания на учените относно източ­ниците и пътищата на предаване на вируса.

Второ, Светов­ната здравна организация трябва да ръководи глобал­ния отговор. Под ръковод­с­т­вото на д-р Тед­рос, СЗО има голям принос за воденето и раз­витието на глобал­ния отговор на COVID-19. Ней­ната добра работа е аплодирана от меж­дународ­ната общ­ност. В този ключов момент, под­к­репата към СЗО е под­к­репа на меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво и бит­ката за спасяване на човешки животи. Китай призовава меж­дународ­ната общ­ност да увеличи политичес­ката и финан­сова под­к­репа за СЗО, така че да мобилизира ресурси в световен мащаб, за да победи вируса.

Трето, ние трябва да осигурим по-голяма под­к­репа за Африка. Раз­виващите се страни, в час­т­ност африкан­с­ките страни, имат по-слаби сис­теми за общес­т­вено здравеопаз­ване. Помощта ни да се под­гот­вят трябва да бъде наш основен приоритет при отговора на COVID-19.

Светът трябва да осигури повече материална, тех­нологична и кад­рова под­к­репа за африкан­с­ките страни. Китай изп­рати огромно количес­тво медицин­ски кон­сумативи и помощ в над 50 африкан­ски страни и на Африкан­с­кия съюз. Пет китайски медицин­ски екс­пер­тни екипа също са изп­ратени на африкан­с­кия кон­тинент. Общо през пос­лед­ните седем десетилетия над 200 милиона души в Африка са получили грижи и лечение от китайски медицин­ски екипи. В момента 46 китайски медицин­ски екипа са в Африка, които помагат за овладяване на COVID-19 на мес­тно ниво.

Чет­върто, трябва да засилим глобал­ното управ­ление в областта на общес­т­веното здраве. Ние, човечес­т­вото ще над­делеем над коронавируса в крайна сметка. Но това може да не е пос­лед­ният път, когато извън­редна опас­ност за здравето ще почука на вратата ни. С оглед на слабос­тите и недос­татъците, раз­к­рити при пан­демията от COVID-19, трябва да подоб­рим сис­темата за управ­ление на общес­т­вената здравна сигур­ност. Трябва да реагираме по-бързо на извън­ред­ните ситуации в общес­т­веното здраве и да съз­дадем глобални и регионални резер­вни цен­т­рове за снаб­дяване с противо-епидемични запаси.

Китай под­к­репя идеята за цялос­тен прег­лед на глобал­ния отговор срещу COVID-19, след като той бъде овладян с цел обоб­щаване на опита и отс­т­раняване на недос­татъци. Този работа трябва да се извърши на основата на наука и професионализъм ръководена от СЗО и да се проведе обек­тивно и без­п­рис­т­рас­тно.

Пето, трябва да въз­с­тановим икономичес­кото и социално раз­витие. Докато работят пос­тоянно за ограничаване на вируса, страните, в които условията поз­воляват могат пос­тепенно да отворят биз­неси и училища при спаз­ване на професионал­ните препоръки на СЗО. Меж­дув­ременно трябва да се засили меж­дународ­ната коор­динация на мак­роикономичес­ките политики, а светов­ните индус­т­риални и снаб­дителни вериги за дос­тавки да се под­дър­жат стабилни, ако искаме да въз­с­тановим рас­тежа на светов­ната икономика.

Шесто, трябва да засилим меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво. Човечес­т­вото е общ­ност със споделено бъдеще. Солидар­ността и сът­руд­ничес­т­вото са най-мощното ни оръжие за победа срещу вируса. Това е основ­ният урок, който светът научи от бор­бата срещу ХИВ / СПИН, ебола, птичия грип, грип A (H1N1) и други големи епидемии. А солидар­ността и сът­руд­ничес­т­вото е сигурен начин, чрез който ние, хората по света, можем да победим този нов коронавирус.

Гос­подин пред­седател,

Китай отс­тоява визията за изг­раж­дане на общ­ност с общо бъдеще за човечес­т­вото. Китай приема за своя отговор­ност да гаран­тира не само живота и здравето на соб­с­т­вените си граж­дани, но и глобал­ното общес­т­вено здраве. С цел засил­ване на меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво срещу COVID-19, бих искал да съобщя след­ното:

- Китай ще предос­тави 2 милиарда американ­ски долара за две години за под­помагане на бор­бата срещу COVID-19 и за икономичес­кото и социално раз­витие в засег­натите страни, особено в раз­виващите се.

- Китай ще работи с ООН за съз­даване на глобален хъб за хуманитарна реак­ция в Китай, ще гаран­тира фун­к­ционирането на антиепидемични вериги за дос­тавки и ще насърчи „зелените коридори“ за бързо преминаване и мит­ническо раз­решение.

- Китай ще съз­даде механизъм за сът­руд­ничес­тво на своите бол­ници за работа с 30 африкан­ски бол­ници и ще ускори изг­раж­дането на инс­титуцията „Африкан­ски цен­тър за кон­т­рол и превен­ция на заболяванията“, за да помогне на кон­тинента да увеличи своята готов­ност и кон­т­рол срещу болес­тите.

- Раз­работ­ването и внед­ряването на вак­сина срещу COVID-19 в Китай, ще стане глобално общес­т­вено благо, когато тя бъде готова. Това ще бъде приносът на Китай за осигуряване на дос­тъп­ност на вак­сината в раз­виващите се страни.

- Китай ще работи с други членове на Г-20 за изпъл­нение на Инициативата за спиране на обс­луж­ването на дълга за най-бедните страни. Китай също така е готов да работи с меж­дународ­ната общ­ност за засил­ване на под­к­репата за най-тежко засег­натите страни, намиращи се в най-голямо нап­режение по обс­луж­ването на дълга, така че да могат да се справят с нас­тоящите труд­ности.

В зак­лючение призовавам всички ние да се съберем и да работим като едно цяло. Нека положим съг­ласувани усилия за защита живота и здравето на хората във всички страни. Нека работим заедно, за да защитим планетата Земя, нашия общ дом. Нека работим заедно, за да изг­радим глобална здравна общ­ност за всички!

Благодаря.


1