Сингапурският бизнесмен Кумар раздаде на 600 мюсюлмански мигранти угощение за Рамазана

Сингапурският бизнесмен Кумар раздаде на 600 мюсюлмански мигранти угощение за Рамазана

Докато мюсюл­маните по света отбеляз­ваха Айд ал Фитр, който слага край на едномесеч­ния пост (Рамазана), хиляди работ­ници миг­ранти в Син­гапур тряб­ваше да прекарат праз­ника в общежитията си под каран­тина, заради заразата с новия вирус, предаде Рой­терс.

За да ги зарадва, син­гапур­с­кият биз­нес­мен Душиант Кумар, съп­ругата му и екипът му от майс­тори гот­вачи пригот­виха огромно биряни за праз­нич­ната вечеря в събото за най-малко 600 миг­ранти.

Кумар сгот­вил по семейна рецепта традицион­ното ястие от ориз, което често се прави при праз­нични поводи.

Обик­новено, ако са със семейс­т­вата си, тези хора ще могат да се нас­ладят на такива ястия, но сега те са самички, каза Кумар, докато опитва гоз­бата, пригот­вяна в големи съдове в рес­торан­т­ска кухня.

В Син­гапур има около 300 000 чуж­дес­т­ранни работ­ници, най-вече от Бан­г­ладеш, Китай и Индия, и повечето са нас­танени в общежития, в стаи с легла за 12 до 20 души.

“Искахме да сме сигурни, че тези хора не се чув­с­т­ват изос­тавени”, казва Кумар, чиято инициатива е под­помог­ната от дарители и от няколко неп­равител­с­т­вена организация.

В Син­гапур са установен над 30 000 случая на Ковид-19 — едно от най-високите рав­нища в Азия, като мнозин­с­т­вото от случаите са на работ­ници миг­ранти в общежитията.