Над 18 000 души са обвинени за корупция в Китай през 2019 г.

Броят на хората с пов­диг­нати обвинения в коруп­ция в Китай почти се е удвоил през 2019 г., става ясно от док­лад на прокуратурата, предаде АФП.

На общо 18 585 души са били пов­диг­нати обвинения в коруп­ция миналата година, което е ръст с 90 % спрямо пред­ход­ната година. Това показва док­ладът на Вър­хов­ната народна прокуратура, предаден на депутатите на годиш­ната сесия на пар­ламента в Пекин. В 16 от случаите става дума за ръководители на провин­ции и минис­три. Общо 25 000 процеса за коруп­ция, злоупот­реба с финан­сови сред­с­тва или под­куп­ване са се със­тояли през 2019 г., което е довело до осъж­дането на 29 000 души.

Редица висши пред­с­тавители на комунис­тичес­ките власти бяха отс­т­ранени от началото на операцията “чисти ръце“ през 2013 г. Антикоруп­цион­ната кам­пания на президента Си Цзин­пин е довела по пос­ледни официални данни до сан­к­ционирането на най-малко 1,5 млн. кадри на Китайс­ката комунис­тическа пар­тия.