Гърция намалява ДДС за стоки и услуги през летния сезон

Гръц­кото минис­тер­с­тво на финан­сите внесе в пар­ламента пред­ложение за намаляване на ДДС в общес­т­веното хранене и тран­с­порта от 1 юни, съобщи телевизия „Скай”. Пред­ложението е в рам­ките на данъч­ните облек­чения за преодоляване на пос­лед­с­т­вията от коронавируса в икономиката, обявени миналата сед­мица от премиера Кириакос Мицотакис.

От 1 юни до 31 октом­ври тази година ДДС се намалява от 24 на 13 % за безал­кохол­ните напитки, кафето, чая, както и за билетите за кино, тран­с­порта на път­ници и багажа им (влак, метро, трам­ваи, град­ски и извън­г­рад­ски автобуси, въз­душен и мор­ски тран­с­порт). Намаленият ДДС ще се прилага и върху кон­сумацията на несъдър­жащи алкохол напитки на място. ДДС се намалява и за турис­тичес­ките пакети от 80/20 (т. е. 80 процента с ДДС 13 % и 20 % от стой­ността с ДДС 24 %) на 90/10.

Наемодателите се освобож­дават от данък върху дохода за частта от наема (40 %), която няма да получат заради раз­поред­бите за борба с пос­лед­с­т­вията на коронавируса върху икономиката. Очаква се днес пар­ламен­тът да гласува промените, пред­ложени от минис­тер­с­т­вото на финан­сите.