Най-застрашени от изчезване са тревопасните видове животни

Тревопас­ните животин­ски видове са най-застрашени от изчез­ване, в срав­нение с хищ­ниците и всеяд­ните, установи меж­дународно проуч­ване на британ­ски и американ­ски учени, цитирани от АФП.

Най-голям е рис­кът за тревопас­ните влечуги, как­вито са кос­тенур­ките, и за големите по раз­мер тревопасни, как­вито са слоновете. Тен­ден­цията е валидна за всякакъв вид хабитат, от горите до пус­тините. Учените са анализирали съд­бата на над 24 500 животин­ски вида — живи и изм­рели.

Авторите на изс­лед­ването са от няколко универ­ситета, сред които фигурират тези от щата Юта и лон­дон­с­кият “Импириъл колидж“. Специалис­тите изтък­ват, че е широко раз­п­рос­т­ранено мнението ‚че най-застрашени на нашата планета са хищ­ниците. Това се дължи на факта, че лов­ните им територии са доста обширни, а нарас­т­ването на популациите им е слабо. Многоб­ройни проуч­вания се със­редоточиха в миналото над съд­бата на хариз­матични хищ­ници, които наис­тина са в опас­ност.

Но всъщ­ност в най-голям риск са тревопас­ните животни, като 1/4 от тях са зап­лашени от изчез­ване като вид. По думите на водещата авторка на проуч­ването Триша Атууд, най-притеснителното е , че 100 процента от мор­с­ките тревопасни са зас­т­рашени. Тревопас­ните видове са най-многобройни в списъка на завинаги изчез­налите от лицето на Земята. Но под голяма зап­лаха са също така и океан­с­ките хищ­ници.

Каква е причината за уяз­вимостта на тревопас­ните? Според учените инвазив­ните видове, как­вито са плъховете, насекомите и някои рас­тения, вредят в по-голяма степен на тревопас­ните влечуги, откол­кото на хищ­ниците, и на всеяд­ните.