Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русофобите губят професията си

Русофобите губят професията си

Русофобите губят професията си

Тек­с­товете на запад­ните русофоби, които те усър­дно съчиняваха срещу Владимир Путин през пос­лед­ните 20 години, напос­ледък започ­наха да увях­ват и загубиха своята актуал­ност. Инфор­мацион­ната операция на Европа срещу Русия фак­тически се провали. Такъв комен­тар пред рус­ките медии нап­рави фин­лан­д­с­кият политолог Йохан Бек­ман.

По думите му русофоб на Запад е добре платена професия. “Пред­с­тавители на това “влиятелно дружес­тво“ има и сред жур­налис­тите, и политолозите, и воен­ните, и политиците. В пос­ледно време обаче те сякаш загубиха ориен­тация, а заедно с нея и репутацията си“, казва екс­пер­тът.

Русофоб­ски гласове се раз­насяха в печата и докато руски военни медици бяха в Италия, където помагаха на мес­тни лекари в бор­бата им срещу коронавируса, но хората вече не им вяр­ваха. За всички беше ясно, че Русия оказва без­въз­мез­дна помощ и няма да поиска нищо в замяна. “Изг­лежда, че и самите учас­т­ници в антирус­ката провокация вече са прес­танали да вяр­ват в това, което сами пишат“, добавя Бек­ман. Той смята, че след внасянето на поп­равки в кон­с­титуцията, за които гласуваха рус­ките граж­дани, русофобията в Западна Европа започна да пропада и силите й се изчер­паха.

“В продъл­жение на две сед­мици след това никой нищо не писа. Сякаш ги бе ударила парализа. И какво да пишат. Рус­наците за пореден път под­к­репиха Путин, включително за въз­мож­ността още вед­нъж да се кан­дидатира за президен­т­с­кия пост. А това означава, че цялата офан­зива срещу Путин е била нап­разна“, комен­тира фин­лан­децът. Според него редица от приетите в рус­ката кон­с­титуция поп­равки не малко западни лидери биха искали да видят и в основ­ния закон на своите страни: “Това се отнася нап­ример за определението за брака като съюз само между мъж и жена. Фин­лан­д­ците също биха били доволни от такова определение. Или въвеж­дането на закон с понятието за вяра в Бога. Европа е хрис­тиян­ска, но нав­сякъде се пропаган­дира без­божие“.

Със своите спокойни, планомерни и премис­лени стъпки Мос­ква прак­тически “издър­пва килим­чето“ изпод краката на русофобите, лишава ги от аргументи и лик­видира тази “професия“. “Вече е без­надеж­дно да се пов­лияе на ситуацията в Русия, да се измис­лят нови кам­пании става все по-сложно. А това означава, че целта да бъде свален рус­кият лидер се превърна в нереална мечта“, зак­лючава Бек­ман.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...