Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Икономиката на КНР се възстановява стабилно след COVID-19

Икономиката на КНР се възстановява стабилно след COVID-19

Икономиката на КНР се възстановява стабилно след COVID-19

Светов­ната

фаб­рика“ е в

по-добра форма

в срав­нение с

пред­п­риятията

в други дър­жави

В статия, озагла–

вена „Китай е

световна фабри–

ка както нико–

га досега“, пуб–

ликувана в бри–

тан­с­кото издание „Иконо–

мист“, се отбелязва, че в

условията на епидемията

от COVID-19 китайс­ките

ком­пании са в по-добра по–

зиция в срав­нение с пред–

приятията в други държа–

ви и че всичко това се дъл–

жи на „успеха на Китай в

забавянето на раз­п­рос­тра–

нението на коронавируса“.

МВФ е още по-категори–

чен и кон­к­ретен. В „Док­лад

за светов­ните икономиче–

ски пер­с­пек­тиви“ в ситу–

ацията, когато световна–

та икономика е изп­равена

пред най-тежката си реце–

сия след тази през 1930 г.,

МВФ посочва, че очаква

Китай да бъде един­с­тве–

ната от основ­ните иконо–

мики, която ще пос­тигне

положителен рас­теж през

тази година. „Сега светът

се нуж­дае от Китай пове–

че от всякога“, комен­тира

в. „Ню Йорк Таймс“. Кей–

ти Мацуи, главен стратег

на „Гол­д­ман Сакс“ за Япо–

ния, посочва, че страните

по света са взаим­нос­вър–

зани, и под­чер­тава, че за

почти всички големи ико–

номики в света устой­чиви–

ят икономически рас­теж

на Китай е от решаващо

значение.

Тези оценки и прогно–

зи идват в момент, кога–

то в китайс­ките медии се

появяват факти за стабил–

ния ход към въз­с­тановява–

не на икономиката на КНР

след неб­лагоп­рият­ните по–

следици от епидемията от

COVID-19 в началото на

годината. Бър­зото възобно–

вяване на индус­т­риал­ната

актив­ност в КНР насърчи

вносителите и инвес­тито–

рите да раз­ширят своя дял

на китайс­кия пазар, докато

другите дър­жави все още

са на раз­лични етапи на

блокиране на икономиче–

ската дей­ност.

Дан­ните за второто

тримесечие на текущата

година,

които ще бъдат пуб­ликува–

ни скоро, показ­ват, че ико–

номиката на Китай ще от–

бележи положителен рас–

теж през 2020 г., смятат екс–

перти, цитирани от аген–

ция Син­хуа. Ли Чао, иконо–

мист от Zheshang Securities,

очаква БВП на КНР да за–

почне да се увеличава през

третото и чет­вър­тото три–

месечие с над 6 процен–

та след свиването му през

пър­вото тримесечие. Въз–

обновяването на произ­вод–

ството по прин­цип вече е

завър­шено, под­чер­тава Ли.

Докато пан­демията

COVID-19 опус­тоши гло–

бал­ната икономика и гло–

бал­ните активи през по–

след­ните няколко месеца,

китайс­ките акции останаха

сред най-добре пред­с­тавя–

щите се на светов­ните фон–

дови пазари, посоч­ват ана–

лизатори. Китайс­кият фон–

дов пазар нав­лезе изцяло

на територията на бика, а

очак­ванията за кур­совете

на акциите са да има въз–

ходяща тен­ден­ция на фо–

на на някои временни ко–

лебания през втората по–

ловина на годината.

Пазарът на бор­сите

нарас­тва с бързи тем­пове

след възоб­новяването на

икономичес­ките дей­ности.

Шан­хайс­кият ком­пози–

тен индекс прик­лючи не–

отдавна с 2,01% ръст до

3152,81 пун­кта, докато ин–

дек­сът CSI300 се покачи с

1,93% до 4,419,60 пун­кта -

най-високото му ниво от

1 юли 2015 г. По-малки–

ят индекс в Шън­джън на–

расна с 1,33%, а ChiNext

се покачи с 1,57 %. Хон–

кон­г­с­ката фон­дова борса

напос­ледък също продъл–

жи въз­ходящата си тен­ден–

ция след скок преди дни на

референ­т­ния индекс Hang

Seng с ръст от 2,85 про–

цента, дос­тигайки над 25

000 пун­кта. Това стана след

влизането в сила на Зако–

на за национал­ната сигур–

ност на Хон­конг, което е

показателно, че инвести–

торите очак­ват законът да

доп­ринесе за стабилизира–

не на ситуацията и за бла–

гоп­риятни условия за биз–

неса в този меж­дународен

финан­сов цен­тър.

Правител­с­т­вото на КНР

не е определило кон­к­рет–

на цел за икономичес­кия

рас­теж през 2020 г., показ–

вайки, че няма да прила–

га силни стимулиращи по–

литики, отбеляза Ли Чао.

Вместо това ще се коорди–

нират парич­ните, фис­кал–

ните и финан­совите поли–

тики за стабилизиране на

заетостта и за осигурява–

не на жиз­нения стан­дарт,

като същев­ременно ще се

под­к­репят ключови проек–

ти, ще помага на мал­ките

и сред­ните пред­п­риятия да

оцелеят в труд­ния период.

Важна цел е и да продъл–

жи изваж­дането на социал–

но слаби хора от бед­ност–

та, под­чер­тава Ли.

Започ­налата

положителна тен­ден­ция

на въз­с­тановяване на

икономиката

се дължи на редица ефи–

касни мерки за стимулира–

не. Съз­даден бе механизъм

за раз­п­лащане с мал­кия и

сред­ния биз­нес, пос­тра–

дал най-сериозно от епи–

демията. Минис­тер­с­тво–

то на финан­сите раз­поре–

ди как точно и справед–

ливо чрез този механизъм

да става раз­п­ределението и

управ­лението на капитали–

те в помощ на пос­т­радали–

те биз­неси, така че пари–

те да дос­тиг­нат до нужда–

ещите се и да се гаран­тира

ефек­тив­ният им кон­т­рол.

Два трилиона юана по–

мощи ще бъдат отпус­нати

като дирек­тна под­к­репа за

сред­ните и мал­ките част–

ни фирми, които претърпя–

ха сериозни щети от епи–

демията, както и на дома–

кин­с­т­вата в зат­руд­нено ма–

териално положение, съоб–

щи заместник-министърът

на финан­сите Сю Хун­г­цай.

Това е специална мяр–

ка за нас­тоящата извън­ред–

на ситуация. Тя е нов мо–

мент в мак­роикономиче–

ския кон­т­рол, както и ва–

жна част от актив­ната фи–

нан­сова политика на пра–

вител­с­т­вото, която ще по–

могне за справяне с труд–

нос­тите и за под­дър­жане

жиз­неността на пазара. В

момента Минис­тер­с­т­вото

на финан­сите работи ак–

тивно за пус­кане в дейс­т­вие

на механизъм за раз­пла–

щания, който гаран­тира,

че сред­с­т­вата от него ще

дос­тиг­нат бързо до ком–

паниите и хората по мес–

та“. Този специален меха–

низъм за раз­п­лащане оп–

ределя рам­ките за използ–

ване на финан­совите сред–

ства, процедурата за тях–

ното раз­п­ределяне, както

и мер­ките за кон­т­рол на

изпол­з­ването им по мес–

та. Запаз­вайки досегаш–

ната сис­тема за финансо–

во управ­ление и правата

за раз­п­ределяне на капи–

тали, механиз­мът устано–

вява и отговор­нос­тите на

мес­т­ните субекти, както и

кон­т­рола над тях, така че

да се избег­нат злоупот­реби.

Освен това правител–

ството изис­ква финансо–

вите ведом­с­тва по места да

изпол­з­ват соб­с­т­вени капи–

тали, както и отпус­натите

от правител­с­т­вото сред­с­тва

за справяне с пос­ледиците

от епидемията, осъщес­твя–

вайки раз­ходите си на на–

учна основа. Общес­т­вени–

те финанси трябва да бъдат

опол­зот­ворени за гаранти–

ране нор­мал­ния живот на

хората, особено в сферата

на заетостта, под­к­репата

за социално слаби и за па–

зарни субекти“, посочи Сю

Хун­г­цай.

Оптимално дейс­т­ващият

механизъм за кон­т­рол на

този процес е важна гаран–

ция за безопасно и ефикас–

но изпол­з­ване на капитали–

те, отбеляз­ват пред­с­тавите–

ли на Минис­тер­с­т­вото на

финан­сите. За да се случи

това, е съз­дадена сис­тема

за стрик­тен кон­т­рол, коя–

то да гаран­тира дос­тигане–

то на сред­с­т­вата по пред–

наз­начение, както и израз–

ход­ването им да бъде под

кон­т­рол. Там, където се от–

пус­кат сред­с­тва, задължи–

телно ще има и кон­т­рол за

тях­ното израз­ход­ване. За

да се стан­дар­тизира упра–

влението на сред­с­т­вата за

справяне с пос­ледиците от

епидемията, минис­тер­с­тво–

то е съз­дало съот­вет­ните

правила, цели, начин на от–

пус­кане, определени са ли–

хвените проценти и други

детайли, които ще бъдат от

полза за ефек­тив­ното раз–

пределение на сред­с­т­вата

и за кон­т­рола върху израз–

ход­ването им.

През тази година прави–

тел­с­т­вото на КНР заложи

увеличение на бюджет­ния

дефицит на КНР с 1 три–

лион юана спрямо мина–

лата, като същев­ременно

обяви, че ще бъдат емити–

рани специални облигации

също на стой­ност 1 трили–

он юана. Сред­с­т­вата, съ–

брани от облигациите, ще

бъдат изпол­з­вани и за здра–

веопаз­ването и за овладя–

ването на епидемията от

COVID-19.

Епидемията нанесе се–

риозен удар върху пот­реб–

лението в страната, но с

дейс­т­вията на влас­тите

през пос­лед­ните месеци

пораженията в тази област

бяха смек­чени. Пот­реби–

тел­с­кият пазар се въз­ста–

новява стабилно, като за

пър­вите пет месеца на го–

дината обемът на онлайн

продаж­бите на дребно е

нарас­нал с 11,5% в срав–

нение със същия период

на миналата година. Тряб–

ва да се отбележи, че та–

зи тен­ден­ция е изк­лючи–

телно важна, защото през

пос­лед­ните шест пот­ребле–

нието е основен двигател

за китайс­кия икономиче–

ски рас­теж, като приносът

му през 2019 г. бе 57,8%.

Китай има население от

над 1,4 милиарда, от кои–

то 400 милиона са хора със

средни доходи. Това е ог–

ромен потен­циал за засил–

ващото се пот­ребител­ско

тър­сене.

Очак­ващото се оживле–

ние на инвес­тициите в ин–

фрас­т­рук­турата и имотите

също ще засили икономи–

чес­кия рас­теж през следва–

щия период. Екс­перти смя–

тат, че пред­с­тои засилва–

не на износа на китайски

стоки, което ще е важен

стимул за раз­ширяване на

икономичес­ката актив­ност

в страната.

В спомената статия на

британ­с­кия „Икономист“,

озаг­лавена „Китай е све–

товна фаб­рика както нико–

га досега“, се под­чер­тава,

че на фона на епидемия–

та от COVID-19 китайски–

те ком­пании са в по-добър

период в срав­нение с пред–

приятията в други държа–

ви и че всичко това се дъл–

жи на „успеха на Китай в

забавянето на раз­п­рос­тра–

нението на коронавируса“.__

Страницата под­готви

Любомир Михай­лов

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...