СЗО предупреди: Вирусът атакува все по бързо с наближаването на зимата

СЗО предупреди: Вирусът атакува все по бързо с наближаването на зимата

Джонсън иска да избегне връщане на общонационалната карантина

Светов­ната здравна организация (СЗО) предуп­реди, че Ковид-19 се раз­п­рос­т­ранява с притес­нително висока скорост в някои части от Север­ното полукълбо няколко месеца преди зим­ния грипен сезон, предаде Рой­терс.

“Започ­ваме да виж­даме притес­нителни тен­ден­ции в някои страни“, заяви Мария ван Кер­хове, водещ тех­нически екс­перт в СЗО на презен­тация, излъчена в социал­ните медии.

“Виж­даме нарас­т­ване на броя на приетите в бол­ница, на приетите в интен­зивни отделения, особено в Испания, Фран­ция, Черна гора, Украйна и някои щати на САЩ. Това е притес­нително, защото все още не е започ­нал грип­ният сезон“, под­черта тя.

Майк Райън, начал­ник на прог­рамата за извън­редни ситуации на СЗО посъветва хората, изложени на висок риск от заразяване с Ковид-19, да се вак­синират против грип.

Борис Джон­сън заяви, че сега е необ­ходима твър­дост за въз­пиране на втора коронавирусна вълна, за да прекарат спокойно британ­ците традицион­ните си коледни праз­нен­с­тва. “Един­с­т­веният начин да осигурим на страната въз­мож­ност да праз­нува Рож­дес­тво е да бъдем твърди сега“, заяви премиерът.

“Значи, ако е въз­можно, да спрем втората гър­бица на дромадера, да я нап­равим по-плоска. Дромадер ли беше двугър­бата камила? Не си спом­ням вече. Хъммм, проверете!“, добави той.

През март, по време на пър­вата вълна от Ковид-19, Джон­сън изпол­зва друго срав­нение, като обеща “да сплеска сом­б­рерото“ — имайки пред­вид кривата, отразяваща раз­витието на епидемията.

За да се забави раз­п­рос­т­ранението на вируса, премиерът призова британ­ците да спаз­ват заб­рана за събиране на повече от 6 души, включително децата, било на отк­рито или в зат­ворени помещения, и съобщи, че обмисля въвеж­дането на вечерен час за кръч­мите в страната.

Премиерът обаче иска да избегне връщане на общонационал­ната каран­тина.