Висш европейски дипломат: ЕС и Китай трябва да насърчават световния мир и развитие

Висш европейски дипломат: ЕС и Китай трябва да насърчават световния мир и развитие

Неот­дав­наш­ната среща на лидерите на Китай, Гер­мания и ЕС ще активизира процеса на китайско-европейското сът­руд­ничес­тво. В него Брюк­сел и Пекин трябва да насър­чават с общи усилия светов­ния мир и глобал­ното раз­витие, заяви в интервю за Китайс­ката медийна група ръководителят на мисията на ЕС в Китай Никола Шапюи.

Сът­руд­ничес­т­вото между Китай и Европа е изк­лючително важно. По време на срещата си лидерите на Китай, Гер­мания и ЕС пот­вър­диха, че ще ускорят преговорите по инвес­тицион­ното споразумение и отново пот­вър­диха желанието си те да прик­лючат до края на годината“, каза дип­ломатът. Същев­ременно той под­черта, че „взаим­ните ползи в икономиката, справед­ливата кон­курен­ция и отк­риването на пазарите са в основата на китайско-европейските отношения, а защитата на многос­т­ран­ния под­ход в меж­дународ­ните отношения е също важна за тях“.

Комен­тирайки сът­руд­ничес­т­вото в дигитализацията и 5G мрежите Шапюи посочи, че „раз­витието на дигитал­ната икономика в Китай е по-бързо, откол­кото в ЕС, това е без­с­порен факт“. „Китай и ЕС съз­дадоха нов механизъм на диалог в областта на дигитал­ната икономика и свър­зани с нея теми като изкус­т­вен интелект, мрежови комуникации и безопас­ност, пазарен дос­тъп и онлайн биз­нес. Надяваме се да пос­тиг­нем кон­сен­сус с Китай по тези въп­роси”, заяви в зак­лючение дип­ломатът.