Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Радио „Китай”: Г-7 вече не може да играе водеща роля в разрешаването на глобалните проблеми 

Радио „Китай”: Г-7 вече не може да играе водеща роля в разрешаването на глобалните проблеми 

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън започна обикол­ката си в Европа и ще присъс­тва на срещата на върха на Г-7 във Великоб­ритания. Основ­ните теми на форума са справянето с пан­демията, глобал­ното икономическо въз­с­тановяване след епидемията, светов­ната тър­говия, климатич­ните промени и опаз­ването на биологич­ното раз­нооб­разие, както и „защитата на общите цен­ности“.

По отношение на меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво в бор­бата с пан­демията, генерал­ният сек­ретар на ООН Антониу Гутериш под­черта в речта си на 74-ата Световна здравна асам­б­лея, че „една дър­жава не може сама да овладее пан­демията“ и всички трябва да си сът­руд­ничат. За съжаление, Г-7 не даде пример за глобал­ната борба със заразата. САЩ са дъл­боко засед­нали в „епидемич­ното блато“ от март миналата година, след­ват политиката „Америка на първо място“ и трупат голямо количес­тво вак­сини, заради което са критикувани остро от меж­дународ­ната общ­ност.

Светът не може да раз­чита на Г-7 също в отношение на въз­с­тановяването на глобал­ния рас­теж след пан­демията. Понас­тоящем американ­с­ката икономика се пред­с­тавя най-добре сред членовете на Г-7, но това се основава на политиката за без­к­райно количес­т­вено облек­чаване. По отношение на икономичес­ките и тър­гов­ски въп­роси, вътре в Г-7 винаги има ожес­точени спорове и раз­личия. Що се отнася до бор­бата с изменението на климата и опаз­ването на окол­ната среда, Г-7 дори дейс­тва като негативен пример. Бив­шата американ­ска админис­т­рация се оттегли от “Париж­кото споразумение“, а Япония взе решение да изх­върли радиоак­тивни отпадъчни води от АЕЦ „Фукушима“ в океана.

Като пред­с­тавител на най-развитите икономики в света, делът на Г-7 в светов­ната икономика е намален до около 40% и влиянието ѝ в глобална икономика вече е нез­начително. Днеш­ният свят е отворен, Г-7 обаче продъл­жава да се гор­дее като „Алианс на демок­ратич­ните дър­жави“ и често критикува останалите. Дейс­т­вията им показ­ват, че те стоят на противополож­ната страна на тен­ден­цията на епохата. Британ­с­кият учен Мар­тин Жак комен­тира иронично: „Сбогом, Г-7 ! Вашият провал е резул­тат на вашите грешки.“

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие