Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Законът против чуждестранни санкции показва решимостта на Китай да се бори с хегемонизма

Законът против чуждестранни санкции показва решимостта на Китай да се бори с хегемонизма

На 10 юни ПК на ОСНП прие Закон против чуж­дес­т­ранни сан­к­ции, който дава юридически инс­т­рументи на Пекин да се противопос­тавя на чужда намеса във вът­реш­ните му работи.

От извес­тно време някои западни страни, в стремежа си да окажат натиск върху Китай по чув­с­т­вителни въп­роси като тези за Хон­конг и Син­д­зян, изпол­з­ват вът­реш­ното си законодател­с­тво и налагат сан­к­ции върху китайски физически и юридически лица. Това пред­с­тав­лява груба намеса във вът­реш­ните работи на Китай, нарушение на основ­ните норми и прин­ципи на меж­дународ­ните отношения и сериозен удар върху глобал­ната сис­тема за управ­ление с цен­тър ООН.

Изк­лючително нужно е пред­п­риемането на рецип­рочни мерки с юридически сред­с­тва срещу сан­к­циите, налагани от западни страни. Целта на закона е защита на дос­тойн­с­т­вото и ключовите интереси на дър­жавата и прин­ципите за ненамеса във вът­решни работи на други страни и рав­ноп­равие. Китайс­кият закон има същес­т­вена раз­лика с хегемонис­тич­ното поведение на САЩ и някои други страни.

Чрез него, Пекин не провокира другите, а пос­тавя бариера пред провокативни дейс­т­вия.

Законът отчита меж­дународ­ните прак­тики в справянето с чужда намеса . Нап­ример през 1996 г. ЕС прие закон за заобикаляне на американ­ски сан­к­ции, а през 2018 г. Русия прие закон за защита правата на дър­жавата и граж­даните ѝ от неп­риятел­ски дейс­т­вия от САЩ и други страни.

Трябва да се посочи, че справед­ливите мерки срещу чуж­дес­т­ранни сан­к­ции, пред­п­риети от Китай са насочени само към онези ком­пании и лич­ности, които грубо се намес­ват във вът­реш­ните му работи, опит­ват се да го дис­к­редитират и налагат натиск, а не към пазарни субекти и обик­новени хора, ангажирани с нор­мален биз­нес в Китай.

На фона на нас­тъпилите големи промени в света приемането на закона против чуж­дес­т­ранни сан­к­ции от Китай дава сиг­нал, че страната е категорично против еднос­т­ран­ните мерки и силовата политика.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие