Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 78, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Учени предлагат сценарии за производственото развитие в следващия програмен период

Учени предлагат сценарии за производственото развитие в следващия програмен период

Книгата „Предиз­викател­с­т­вата пред бъл­гар­с­кото земеделие и сел­с­ките райони за прилагането на новата ОСП“ на доц. д-р Божидар Иванов и екип от учени е под печат, обявиха от Сел­с­кос­топан­с­ката академия (ССА). Раз­работ­ката е част от науч­ноиз­с­ледовател­ски проект към Инс­титута по аграрна икономика. Целта на изс­лед­ването е на основата на задъл­бочен анализ на със­тоянието на основ­ните подот­расли на бъл­гар­с­кото земеделие и на въз­дейс­т­вието на раз­лич­ните инс­т­рументи на под­помагане по ОСП да се раз­работят сценарии, раз­к­риващи произ­вод­с­т­веното раз­витие в след­ващия прог­рамен период 20212027 г. “Това ще пос­лужи да се прос­ледят ефек­тите и силата на въз­дейс­т­вие, което има под­помагането по раз­лични линии“, твър­дят авторите.

Обект на изс­лед­ването са…

Прочети още…

Рентите в Добруджа падат с над 50%, разходите на земеделците са скочили три пъти

Рентите в Добруджа падат с над 50%, разходите на земеделците са скочили три пъти

Рад­ваме се на влагата, която не сме имали няколко години. Времето се нор­мализира, няма да ходим през април месец на плаж. С тези думи обяви старта на сеит­бата в Доб­ру­джа пред­седателят на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ) Кос­тадин Кос­тадинов пред Агри.БГ. Кам­панията по сеит­бата на пролет­ниците започна в жит­ницата на Бъл­гария, като в момента текат пред­сеит­бените под­готовки, а и самата сеитба вече набира скорост. Рас­тител­нозащит­ните мероп­риятия по есен­ните кул­тури също се…

Прочети още…

Фермери точат субсидии с 200 000 виртуалните овце

Фермери точат субсидии с 200 000 виртуалните овце

Чрез порочната схема някои си докарват по половин милион лева , казват от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация

След броени дни се очаква Минис­тер­с­т­вото на земеделието да пуб­ликува официал­ните данни от преб­рояването на земедел­с­ките стопан­с­тва, нап­равено миналата година. Преб­рояването се прави в страните членки на ЕС на всеки десет години и е основа за фор­миране на политиките в сек­тора, за който Европейс­кият съюз отделя близо 40 на сто от общия си бюджет. По неофициална инфор­мация на…

Прочети още…

Специална клауза да защитава субсидиите към малките

Специална клауза да защитава субсидиите към малките

В новия прог­рамен период се обсъжда въвеж­дането на клауза за неот­с­тъп­ление. Бъл­гария е сред страните членки, които я под­к­репят, съоб­щава земедел­с­кото минис­тер­с­тво в пос­лед­ния си бюлетин за ОСП. Целта на клаузата за неот­с­тъп­ление е да гаран­тира, че обемът на сред­с­т­вата, прех­вър­лени от големи към малки и средни стопан­с­тва, ще бъде поне тол­кова висок, кол­кото за периода 20142020. Дър­жавите членки могат да изберат да изпол­з­ват тавани, намаления на плащанията и прераз­п­ределително плащане или…

Прочети още…

България

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Криминалисти работят по сиг­нал за грабеж в Пер­ник. По пър­воначални данни въоръжени и мас­кирани са атакували инкасо автомобил в близост до ав…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Всички английски клубове се оттеглиха от Суперлигата

Възхитително е да признаеш грешката си, а тя бе огромна, заяви шефът на УЕФА Александър Чеферин

Проек­тът за европейска Супер­лига е пред тотал…

Прочети още:

Loading...

Свят