Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Вносните храни завладяха трапезата на българина

Вносните храни завладяха трапезата на българина

Вносните храни завладяха трапезата на българина

През миналата година от Полша сме внесли агростоки за 235,1 млн. евро, а сме изнесли земеделска продукция едва за 89,4 млн. евро.

Въп­реки че сел­с­кото стопан­с­тво остана един от мал­кото отрасли в икономиката с положително тър­гов­ско салдо, от 2013 година насам статис­тиката не отчита ръст на екс­порта, докато вносът плавно расте с всяка година. Това сочи анализът на аграр­ната тър­говия за 2016 г., под­гот­вен от минис­тер­с­т­вото на земеделието.

Преди пет години страната ни е изнесла храни за над 4 милиарда евро (4 069 012 000 евро), но година по-късно през 2014-а този екс­порт пада на 3,6 млрд. евро. През 2015-а има лек ръст, дос­тигайки 3,7 млрд. евро, но едва 2016 г. тър­гов­ците се справят със спада. Тогава се отчита екс­порт от 4 036 993 000 евро, с което те се доб­лижават до 2013-а, но без да над­х­вър­лят тогаваш­ните стой­ности.

И докато бор­бата за вън­ш­ните пазари е трудна и износът не бележи рязък ръст, то род­ният пазар упорито се налива с вносни храни и вносът върви нагоре с всяка изминала година. Ако през 2013 г. стой­ността на този импорт е бил 2,4 млрд. евро, то през 2015-а вече е 2,7 млрд. евро, над­х­вър­ляйки през миналата година 2,8 млрд. евро.

Тър­гов­с­кото салдо също зас­т­рашително променя нивата си. Преди пет години износът е превишавал вноса с над 1,5 млрд. евро, докато през миналата година тази раз­лика се стопява до 1,250 милиарда евро.

Основен пар­т­ньор на Бъл­гария през пос­лед­ните години остава Европейс­кият съюз, където се реализират близо 80 на сто от хранител­ните продукти. По пред­варителни данни, през 2016 г. аграр­ният стокооб­мен със страните от ЕС е в раз­мер на 5,057 млрд. евро, което е с 498 млн. евро. или 10,9% над нивото от пред­ход­ната година. Изп­ращанията от Бъл­гария нарас­т­ват с 16,3% на годишна база, а дос­тав­ките от ЕС — с 4,9%. В резул­тат, положител­ното салдо в аграр­ната тър­говия с ЕС бележи двук­ратно увеличение спрямо 2015 г., дос­тигайки 561 млн. евро.

Най-активен е износът със съсед­ните дър­жави Гър­ция и Румъния. Интерес­ното е, че бъл­гар­с­кият износ за южната съседка превишава вноса на пор­токали и зех­тин. През миналата година нап­ример страната ни е изнесла храни за над 564,7 млн. евро, а е внесла от Гър­ция стоки за 327,2 млн. евро. Положително е сал­дото и с Румъния. Нашия износ над­х­въря 459,8 млн. евро, а вносът е за 352,8 млн. евро.

Не така изг­лежда тър­говията с Полша, защото през миналата година от там сме внесли храни за 235,1 млн. евро, а сме изнесли земедел­ска продук­ция едва за 89,4 млн. евро.

Отрицателно е сал­дото ни и с Унгария, Холан­дия, Авс­т­рия, Словакия и др.

През 2016 г. обменът на сел­с­кос­топан­ски стоки с Бал­кан­с­ките страни (включително тези от ЕС и Тур­ция) дос­тига 2 366,2 млн. евро — с 4,2% повече спрямо пред­ход­ната година, в резул­тат от нарас­т­ване както на бъл­гар­с­кия износ, така и на вноса. Положител­ното тър­гов­ско салдо за Бъл­гария в аграр­ната тър­говия с тези страни бележи ръст от 6,1% на годишна база, до 504 млн. евро.

Основни пар­т­ньори в аграр­ната тър­говия на Бъл­гария сред бал­кан­с­ките страни са съсед­ните Гър­ция, Тур­ция и Румъния, като и при трите износът от Бъл­гария над­х­върля същес­т­вено вноса от съот­вет­ната страна. Отрицателно тър­гов­ско салдо е отчетено един­с­т­вено при тър­говията със Сър­бия.

Бъл­гария продъл­жава да изнася основно неп­реработени зър­нени и мас­лодайни кул­тури, на които се държи тър­говията ни зад граница.

През миналата година този екс­порт е над­х­вър­лил 2 милиарда евро, заемайки най-голям относителен дял от общия аграрен износ за годината – 49,7%. Най-голям е износът на житни рас­тения (пшеница, ечемик, царевица), пред­с­тав­ляват 24,9% от общия аграрен износ, след­ван от този на мас­лодай­ните семена и плодове с 16,4%. Фор­мираното тър­гов­ско салдо при тър­говията с живи животни и продукти от животин­ски произ­ход през 2016 г. е отрицателно – внесените меса са с 230 млн. евро повече от изнесените.

През 2016 г. износът на преработени продукти остава без същес­т­вена промяна на годишна база, въз­лизайки на 1 355,8 млн. евро, или 33,6% от общия сел­с­кос­топан­ски износ. Сред продук­товите групи, включени в този раз­дел, с най-голям относителен дял от общия сел­с­кос­топан­ски екс­порт е този с тютюн и обработени замес­тители на тютюна – 7,7%, след­ван от този на хранителни продукти, получени на базата на житни рас­тения, брашна, скор­бяла, нишесте или мляко – 5,3%, остатъци и отпадъци от хранител­ната промиш­леност; пригот­вени храни за животни – 4,7%, какао и продукти от какао – 3,9% и др.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...