Коварна болест дебне зърното точно преди жътва

Коварна болест дебне зърното точно преди жътва

С наб­лижаване на жът­вата на зърнено-житните кул­тури, земедел­с­ките произ­водители трябва да започ­нат да оглеж­дат качес­т­вото на продук­цията. Твър­дата (мазна) главня е нанасяла сериозни щети в миналото. В пос­ледно време раз­п­рос­т­ранението й беше ограничено. Въп­реки това, стопаните трябва да имат пред­вид, че в пос­лед­ните 2 години раз­витието на болестта отново се наб­людава, алар­мира агрономът на Агри.БГ — Атанас Иванов. Тази зараза се причинява от патогените tilletia caries и tilletia levis. Обез­покоително е, че до фенофаза изк­ласяване бол­ните рас­тения по нищо не се раз­личават от останалите на нивата и това може да заб­луди земедел­ците, че посевите им са здрави.

Какви са пър­вите приз­наци? Отначало цветовете на бол­ното рас­тение са по-тънки и тъм­нозелени в срав­нение със здравите. След наливане на зър­ното, те стават по-дебели, с широко отворени плеви. Пър­вите сим­п­томи стават ясно видими едва във фенофаза млечна зрялост и са раз­поз­наваеми до жътва. Семен­ната обвивка се запазва и се раз­късва при прибиране на рекол­тата. В класовете, вместо зърна се образуват сивокафяви спори, които при натиск се раз­пук­ват и излиза мазна маса с миризма на раз­валена риба. Това са спорите на патогена, които при жътва се раз­п­рашават и полеп­ват по здравите зърна. Една част от тях попада в поч­вата, от където впос­лед­с­т­вие заразяват младите рас­тения.

Как да се справим? Стопаните трябва да знаят, че е важно семената да бъдат с доказан произ­ход и сер­тифицирани. Освен това преди сеитба семената трябва да бъдат обез­заразени.