Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Къщите за гости – скъп подарък за скъпи хора

Къщите за гости – скъп подарък за скъпи хора

Къщите за гости – скъп подарък за скъпи хора

Няма особен смисъл в провер­ките на къщи за гости. Една-две може да изс­кочат като пос­т­роени и упот­ребявани за лично пол­з­ване, но всички други ще са точни и законни. Друг е тук въп­росът: Кой можеше да кан­дидат­с­тва по тази мярка?

При нея ако вложиш 30 хил. лв., Европейс­кият съюз ти подаряваше 70 хил. лв. Ако искаш мак­симума от помощта, който е 200 хил. евро, тряб­ваше да раз­полагаш с близо 86 хил. евро. Минимал­ният раз­мер на инвес­тицията по мярка 311 бе 5000 евро, тоест кан­дидатът е тряб­вало да има свои 1500 евро, за да учас­тва. По мяр­ката дори се е допус­кало мак­симал­ният раз­мер на общите допус­тими раз­ходи за проект да е 400 000 евро, а ако има и инвес­тиции в произ­вод­с­тво на енер­гия от възоб­новяеми източ­ници – до 1 000 000 евро. Впрочем, при пос­лед­ния прием през 2013 г. фотовол­таиците са отпад­нали.

Та, истин­с­кият въп­рос за мярка 311 от ПРСР 20072013 г., е дали бюджетът за къщите за гости не е бил изчер­пан през 20132014 г. от лъвове и лъвици, които са можели да инвес­тират до 800 хил. лв., срещу което са получили един наис­тина скъп подарък от 391 хил. лв. И дали мал­ките проекти са имали шанс да се класират в тази над­п­ревара със златни колес­ници? Кон­сул­тан­тите със сигур­ност са пред­почели да раз­работят както трябва проект за стотици хиляди лева, откол­кото друг за примерно 3050 хил. лв. Защото процен­тът за усилието, ах, процен­тът, е един и същ, но сумите са доста раз­лични. Дали са имали шанс мал­ките кан­дидати дори май не е въп­рос, защото като сложим тук и проек­тите, които са включ­вали джипове, лук­созни автомобили, та чак вер­толети и яхти, става ясно, че мал­ките проекти са били вероятно смач­кани.

Преди месец една жена, която бе стопанка на къща за гости, раз­каза от тв екрана, че не е могла да кан­дидат­с­тва по въп­рос­ната мярка, защото е нямало откъде да вземе пари за самоучас­тието от 30%. Бан­ките й отказали кредит. Тогава тя си спрет­нала къщич­ката с финан­совата помощ на децата си, регис­т­рирала я като турис­тически обект и започ­нала да приема гости. Тази мярка бе за хора с пари, комен­тира жената. Което отваря още един въп­рос: Съживи ли мярка 311 сел­с­ките райони? Населението им стана ли по-заможно? Вър­наха ли се хората по селата? Въобще какъв беше ефек­тът от това безоб­разно изсип­ване на пари, от което богатите станаха по-богати, а бед­ните по-бедни? Извес­тно е, че бюджетът по пос­лед­ния прием по мяр­ката през 2013 г. е бил 46 милиона евро, а са били подадени 730 проекта. Общият бюджет по мяр­ката за периода 20072013 г. е бил 274 650 694 лв.

Ако през предиш­ният период дър­жавата бе поис­кала наис­тина да върне живота в селата и мал­ките град­чета, и да увеличи благосъс­тоянието на хората в тях, то тогава тряб­ваше да пос­тави доста по-нисък таванът на инвестициите-до 50 хил. евро нап­ример. Защото да не заб­равяме, че мяр­ката бе за сел­ски туризъм, за къщи, за поминък, за нещо автен­тично, неголямо и с мирис на сено, което хората от големите градове и богатите дър­жави харес­ват, защото е уникално и екзотично, и напомня за дет­с­т­вото и сънищата. А какво нап­равихме вместо това? Ехо, има ли кой да отговори?

Надя ПЕТ­РОВА, от сайта АгроП­лов­див

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...