Забраняват на туристи, гъбари и билкари да припарват в 10-километровата зона около чумавите огнища

Забраняват на туристи, гъбари и билкари да припарват в 10-километровата зона около чумавите огнища

Заг­раж­дат се 20-километрови зони около огнищата, обявени от БАБХ. Такива ще има също около промиш­лените свинеком­п­лекси в страната и около базите за интен­зивно раз­въж­дане на дивеч. Там ще бъде заличена популацията на дива свиня задъл­жително, каза Георги Кос­тов, съвет­ник на земедел­с­кия минис­тър Десис­лава Танева на брифинг в МЗХГ, инфор­мира Агри.БГ.

За да се намали популацията на дива свиня в страната, на среща на ресор­ния минис­тър с пред­с­тавители на ловно-рибарските организации са набелязани няколко важни мерки. „В зоните около огнищата ще се проведе интен­зивен санитарен отс­т­рел само от служители по горите и на други ведом­с­тва, които бъдат посочени. Няма да се допуска санитарен лов от лов­ните сдружения и дружинки“, уточни Кос­тов. В другите две 20-километрови зони ще се допусне отс­т­рел на диви свине срещу зап­лащане от 150 лв. на всяка отс­т­реляна дива свиня. „Основно раз­читаме на организираните ловци и на гор­с­ките служители. Тран­с­пор­тирането и заг­роб­ването на отс­реляните диви свине ще се поемат от дър­жав­ните гор­ски стопан­с­тва. Няма да се пол­зва тях­ното месо“, допълни съвет­никът.

В останалите части на страната ще се провежда интен­зивен индивидуален отс­т­рел. Там ще бъде раз­решено пол­з­ването на месото, след като излязат пробите за АЧС. А лов­ците ще получават по 50 лв.

Ето и нещо важно за промиш­лените свинеферми най-близко до огнищата. Взе се решение дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия в тези райони да осигурят в 3-километровата зона пос­тоянни, пред­пазни елек­т­ропас­тири, с което ще се ограничи движението при влизане и излизане в тази зона“, обяс­ниха от земедел­с­кото минис­тер­с­тво. Ще се ограничи и влизането на хора и извър­ш­ването на всякакъв вид дей­ност в горите в 10-километровата зона около огнищата. „Това означава, че всички гъбари, бил­кари, туристи ще бъдат ограничени да влизат в тази зона. Няма да се извър­шва и дър­водобив. Абсолютно всички трябва да бъдат спокойни по отношение на обез­печаването на мес­т­ното население с дърва за огрев. Ако не се добиват на дадено място, ще бъдат дос­тавени от другаде без промяна на цените“, увери екс­пер­тът.