Засега: Фермерите отпадат напълно от Закона за горивата

Засега: Фермерите отпадат напълно от Закона за горивата

Регистрационните режими няма да важат за земеделските производители, а единствено за търговците на горива

Земедел­с­ките произ­водители ще бъдат изк­лючени изцяло от раз­поред­бите на Закона за админис­т­ратив­ното регулиране на икономичес­ките дей­ности, свър­зани с нефт и продукти от неф­тен произ­ход, наричан нак­ратко Закон за горивата.Това реши вчера правител­с­т­вото след като одобри законоп­роект за изменение и допъл­нение на Закона. Така регис­т­рацион­ните режими — национал­ният и пер­сонал­ните, ще важат един­с­т­вено за тър­гов­ците на горива, но не и за земедел­с­ките произ­водители, които имат свои бази за зареж­дане на сел­с­кос­топан­с­ката тех­ника.

С одоб­рения проект на закона ще се облек­чат изис­к­ванията за регис­т­рация, сред които отпадане дей­ността по временно съх­ранение или зареж­дане от земедел­ски стопанин, намаляване на изис­куемия праг за капитал или активи, както и намаляване раз­мера на обез­печението“, допъл­ниха от прес­служ­бата.

Прецизират се общите и специал­ните условия за всички дей­ности, както и необ­ходимите документи за регис­т­рация, се отбелязва в съоб­щение на прес­служ­бата. Според инфор­мацията нап­равените изменения и допъл­нения ще доп­ринесат за ясното и точно прилагане на закона. Те ще помог­нат също за това да не се нарушава кон­курен­т­ната биз­нес среда на пазара на горива. Пред­ложеният проект на акт няма да окаже въз­дейс­т­вие върху дър­жав­ния бюджет, под­чер­таха от правител­с­т­вената прес­служба.

Законът за горивата беше одоб­рен от Народ­ното съб­рание през лятото на 2018 г., като имаше преходни периоди и отлагане на пъл­ното приложение на новите изис­к­вания.

Пос­ледно на 9 октом­ври тази година пар­ламен­тът прие срокът за регис­т­рация на тър­гов­ците на гориво, както и на земедел­с­ките произ­водители, които имат складове за зареж­дане на сел­с­кос­топан­с­ката тех­ника, да се удължи с още три месеца — до 26 януари 2020 г.

Дотогава има дос­татъчно време гласуваният вчера от правител­с­т­вото проект за промени в закона да бъде приет от пар­ламента и фер­мерите окон­чателно да бъдат освободени от допъл­нител­ните админис­т­ративни тежести, свър­зани с горивата.