Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Югозападното предприятие получи дарение от Китай за откриване на горски пожари

Югозападното предприятие получи дарение от Китай за откриване на горски пожари

Югозападното предприятие получи дарение от Китай за откриване на горски пожари

Една от най-големите китайски тех­нологични ком­пании в областта на охранител­ните тех­нологии „Дахуа тек­нолъ­джи” дари на Югозапад­ното дър­жавно пред­п­риятие сис­тема за наб­людение и ранно отк­риване на въз­ник­нали пожари в гор­ски територии. Получената сис­тема ще бъде мон­тирана на територията на „Дър­жавно ловно стопан­с­тво Витошко-Студена”, като в периметъра й ще попадат гори в Пер­нишко, Радомир­ско и Самоков­ско.

По повод на дарението дирек­торът на ЮЗДП Дамян Дамянов посочи, че „опаз­ването на горите от пожари е един от основ­ните акценти в дей­ността на ведом­с­т­вото, затова се стремим да засилим капацитета си за превен­ция и кон­т­рол на въз­ник­ването и овладяването им“. В сис­темата на пред­п­риятието има утвър­ден опит в областта на ран­ното извес­тяване на пожари. Дамянов припомни, че през пос­лед­ните четири години са изг­радени и фун­к­ционират ефек­тивно 9 противопожарни кули. Сис­темата пок­рива над 10% от гор­с­ките територии в обх­вата на дър­жав­ното пред­п­риятие. Става въп­рос за най-рисковите в пожарно отношение гори на територията на Благоев­г­рад­ска област.

Югозапад­ното пред­п­риятие е с най-голям опит от всички гор­ски струк­тури в сис­темата на Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите, под­черта инж. Николай Пирон­ков, начал­ник отдел „Кон­т­рол по опаз­ване на гор­с­ките територии и защита от пожари” в Изпъл­нител­ната аген­ция по горите. Той посочи, че това е и причината пред­п­риятието да бъде изб­рано за получаване на дарението, което китайс­кият тех­нологичен гигант прави на Бъл­гария.

Ние сме мотивирани да презен­тираме нашите въз­мож­ности със споделената грижа и отговор­ност за опаз­ване на бъл­гар­с­ките гори като част от нашата обща природа“, заяви от своя страна Колин Уанг, управ­ляващ дирек­тор за Северна, Цен­т­рална и Източна Европа. Той изрази надежда, че предос­тавеното дарение ще пот­върди доб­рите си качес­тва и че това ще даде въз­мож­ност и за едно въз­можно бъдещо сът­руд­ничес­тво за предот­в­ратяване на пожари в гор­с­ката сис­тема на Бъл­гария. На събитието присъс­тва и пред­с­тавител на посол­с­т­вото на Китайс­ката народна репуб­лика в Репуб­лика Бъл­гария.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят