Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им за 5 години напред

До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им за 5 години напред

Физичес­ките лица, регис­т­рирани като земедел­ски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дей­ността им през 2020 година, напом­нят от Национална аген­ция за приходите /НАП/.

Правото на избор се упраж­нява с подаване на дек­ларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декем­ври на пред­ход­ната година. Изборът е валиден за 5-те пос­ледователни данъчни години и не е необ­ходимо той да се пот­вър­ж­дава ежегодно с подаване на нова дек­ларация. При облагане по реда, пред­виден за еднолич­ните тър­говци, регис­т­рираните като земедел­ски стопани физически лица не могат да пол­з­ват правото за преот­с­тъп­ване на данъка върху годиш­ната данъчна основа, който е пред­виден в чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Новорегис­т­рираните през 2019 г. земедел­ски произ­водители, могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годиш­ната данъчна основа по реда, пред­виден за еднолич­ните тър­говци /чл. 28 от ЗДДФЛ/, като изборът се дек­ларира в годиш­ната данъчна дек­ларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. В случай, че желаят да продъл­жат с този ред на облагане през 2020 г. и след­ващите четири години, е необ­ходимо да подадат дек­ларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декем­ври 2019 г. Образецът на дек­ларацията за избор на реда за облагането на доходите на земедел­с­ките стопани може да бъде намерен на сайта на приход­ната аген­ция www.nra.bgр, руб­риката „За граж­даните“, в Документи — данъци.

Дек­ларацията се подава лично от земедел­с­кия стопанин или негов упъл­номощен пред­с­тавител в офиса на НАП по пос­тоянен адрес на физичес­кото лице. Дек­ларацията може да се подаде по елек­т­ронен път и по пощата.

Повече инфор­мация за избор на реда за облагането на доходите, попъл­ване на дек­ларацията и за плащане на дъл­жимите данъци, земедел­с­ките стопани могат да получат на телефона на НАП 0700 18 700 /на цена, съоб­разно тарифата на съот­вет­ния оператор/.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...