Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Сливата стана „царица” сред плодовете за 2018 г.

Сливата стана „царица” сред плодовете за 2018 г.

Сливата стана „царица” сред плодовете за 2018 г.

С 10,1% е намаляла крайната продукция от плодове

През 2018 г. в страната са произ­ведени най-много. Общият добив е бил 56 433 тона, след като се е увеличил с над 7 хил. тона спрямо пред­ход­ната година, показ­ват данни от пос­лед­ния Аграрен док­лад. Рекол­тираните със сливи площи са били 73 570 дка, като само черешите ги изп­ревар­ват по рекол­тирани площи ( 100 490 дка). Тен­ден­цията е сливовите градини да продъл­жат да се увеличават, тъй като най-много сред новозасадените насаж­дения миналата година са именно сливовите.

Площите с млади, нев­с­тъпили в плододаване, овощни насаж­дения в стопан­с­т­вата през 2018 г. са 186 330 дка. Най-голям относителен дял от тях заемат орехите (49,4%), след­вани от сливи и джанки (15,1%), леш­ници (13%) и череши (7,3%). От новосъз­дадените насаж­дения през стопан­с­ката 2017/2018 година, 62% са от кос­тил­кови видове, 30% са черуп­кови видове и 8% са сем­кови и други видове.

Произ­вод­с­т­вото на плодове в земедел­с­ките стопан­с­тва през 2018 г. въз­лиза на 228 501 тона и е с 3,9% повече в срав­нение с 2017 г. При повечето плодове се наб­людава годишно увеличение на продук­цията в границите от 12% при ябъл­ките до 80,4% при бадемите. По-съществено намалява само произ­вод­с­т­вото на кай­сии и зар­зали (с 39,7%) и прас­кови и нек­тарини (с 16,5%), а нез­начително – това на малини (с 0,3%).

Водещо място в произ­вод­с­т­вото на плодове заема Югоиз­точ­ният район с 26,9% от общото произ­вод­с­тво за годината, след­ван от Южен цен­т­рален район с 25,7%. В Югоиз­точ­ния район е със­редоточено произ­вод­с­т­вото на прас­кови (57%) и череши (37,2%), а в Южния цен­т­рален район са произ­ведени най-много ябълки (42,6%), круши (36,9%), сливи и джанки (30,4%) и вишни (28,5%). В Север­ния цен­т­рален район са произ­ведени 85,1% от кай­сиите за страната.

Най-голям относителен дял от общото произ­вод­с­тво на плодове през 2018 г. заемат сливите и джан­ките – 24,7%, след­вани от черешите – 24,2%, ябъл­ките – 22% и прас­ковите и нек­тарините – 12,6%.

Край­ната продук­ция от плодове е била с обща стой­ност 383,6 млн. лева (дял от 4,5%). Тя е намаляла с 10,1% в стой­нос­тно изражение, основно в резул­тат от понижение на цените средно за под­сек­тора с 11,1%, докато физичес­кият обем се задържа на нива малко по-високи от пред­ход­ната година.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят