Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Загубихме над 5 млн. евро за опазване на биоразообразието

Загубихме над 5 млн. евро за опазване на биоразообразието

Загубихме над 5 млн. евро за опазване на биоразообразието

ЕК обмисля спиране на междинните плащания по програма “Околна среда, еколози искат оставката на министър Нено Димов

Над 5 милиона евро са загубени за дей­нос­тите по опаз­ване на биораз­нооб­разието в Бъл­гария. Сред­с­т­вата бяха прех­вър­лени от ос “Натура 2000 и биораз­нооб­разие“ по оста за управ­ление на отпадъците заради това, че в края на ключовата меж­динна за оператив­ните прог­рами 2018 година етапни цели на прог­рамата не са дос­тиг­нати. Това съоб­щиха от природозащит­ната коалиция “За да остане природа в Бъл­гария“, които следят изпъл­нението на оператив­ните прог­рами в областта на земеделието и окол­ната среда.

Природозащит­ниците припом­нят как в писмо на Европейс­ката комисия ЕК от сеп­тем­ври 2019 се съоб­щава, че ЕК обмисля “спиране на меж­дин­ните плащания“ по прог­рамата. тъй като съг­ласно чл. 22, ал.6 от Рег­ламент на ЕС1303/2013 пос­тигането на под 65% от етап­ните цели на прог­рамата се окачес­т­вява като “сериозен неус­пех“.

Примерите за неефек­тив­ност на прог­рамата са изпол­з­ване на голяма част от сред­с­т­вата за малка част от мрежата Натура 2000; прокар­ване на пътища за сухоземна тех­ника за гасене на пожари вместо покупка на летателна тех­ника; ремонт на пътища, мас­кирани като мерки за подоб­ряване на природозащит­ното със­тояние на видове и мес­тообитания и др.

Само за пример, най-голяма като бюджет процедура за преки кон­сер­вационни дей­ности, на стой­ност 41 072 430 лв. е със­редоточена в едва 10% от мрежата Натура 2000. В същото време важни мерки като тези за борба с бракониер­с­т­вото и закупуване на земи от защитени зони с цел раз­решаване на кон­ф­ликти изобщо не са стар­тирани вече пет години от началото на прог­рамата.

За съжаление, със­тоянието на изпол­з­ване на сред­с­т­вата за биораз­нооб­разие от Оператив­ната прог­рама отразява цялос­т­ното отношение на ръковод­с­т­вото на минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда към опаз­ването на екологич­ната мрежа в Бъл­гария до момента, посоч­ват от природозащит­ната организация. Затова и от Коалиция “За да остане природа в Бъл­гария“ нас­тояват за остав­ката на Нено Димов — и това искане е още от 2018 година. Според еколозите Бъл­гария има нужда от дос­тойно управ­ление на биораз­нооб­разието си, а сред­с­т­вата за неговото опаз­ване да се изпол­з­ват по смис­лен начин, тъй като Оперативна прог­рама “Околна среда“ пред­с­тав­лява основ­ният финан­сов инс­т­румент за изпъл­нение на политиките за опаз­ване на биораз­нооб­разието и Натура 2000.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...