Земеделци с лавандула започват подписка за промяна в Наредба №2 за класификацията на отпадъците

Земеделци с лавандула започват подписка за промяна в Наредба №2 за класификацията на отпадъците

Земедел­ски произ­водители започ­ват под­писка за промяна в Наредба №2 и класификацията на отпадъците. Тях­ното недовол­с­тво е продик­тувано от нор­матив­ната уредба, която определя като отпадък рас­тител­ните остатъци при обработ­ката на етерични кул­тури и ги задъл­жава същите да бъдат извоз­вани до най-близкото депо. С драс­тич­ното увеличаване на заетите площи с лаван­дула, които само в област Доб­рич са повече от 70 000 декара, промяната на наред­бата, според преработ­вателите, е наложителна, тъй като е морално остаряла и не отразява дейс­т­вител­ната ситуация.

В под­пис­ката произ­водителите, преработ­вателите и соб­с­т­вениците на дес­тилационни уредби за добив на етерични масла нас­тояват тек­с­товете, класифициращи рас­тител­ните остатъци като отпадък, да бъдат премах­нати. Според тях извоз­ването на огром­ната суровина към депо е допъл­нителен финан­сов ресурс, по този начин се натоварва излишно и път­ната инф­рас­т­рук­тура, замър­сява се и въз­духът. Вторият акцент в сиг­нала им е, че рас­тител­ният остатък е с доказани качес­тва и може да се изпол­зва като тор, а не да се изх­върля.

Под­пис­ката е адресирана до замес­т­ник министър-председателя Марияна Николова, до минис­търа на окол­ната среда и водите Нено Димов и до минис­търа на земеделието Десис­лава Танева.