200 млн. евро повече за земеделието ни след 2020 г.

200 млн. евро повече за земеделието ни след 2020 г.

От земедел­с­кото минис­тер­с­тво съоб­щиха за БНТ, че през новия прог­рамен период на сел­с­кос­топан­с­ката политика на ЕС, се очаква сред­с­т­вата за Бъл­гария да нарас­т­нат от 5,4 на 5,6 милиарда евро. Причината за това е очак­ваното сближаване на раз­мера на суб­сидиите между старите и новите страни-членки през след­ващите години. Досега суб­сидиите за бъл­гар­с­кото земеделие бяха срав­нително ниски, но в рам­ките на новата сел­с­кос­топан­ска политика Бъл­гария очаква леко увеличение на бюджета за земеделие.

Другият приоритет на Земедел­с­кото минис­тер­с­тво е обвър­заната под­к­репа, най-вече за сек­торите “Живот­новъд­с­тво“ и “Плодове и зелен­чуци, която според минис­тър Танева трябва да бъде запазена и дори увеличена в новата ОСП. В тези два сек­тора работят 38,5 процента от всички заети в сел­с­кото стопан­с­тво у нас, раз­п­ределени в предимно малки и средни стопан­с­тва. Това означава, че ако се намали финан­совото им под­помагане, те няма да бъдат кон­курен­т­нос­пособни за пазара.

Все още се обсъжда и дали да има таван на плащанията за декар обработ­ваема площ. Бъл­гария под­държа позицията, че всяка страна доб­роволно трябва да решава дали да пос­тавя лимит. Бран­шовите организации смятат, че не трябва да допус­каме намаляване на тавана, защото това ще се отрази пагубно на земеделието.