Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 56 505 стопани получиха по 137122 лева за хектар помощ по схемата за преразпределително плащане за Кампания 2019

56 505 стопани получиха по 137122 лева за хектар помощ по схемата за преразпределително плащане за Кампания 2019

56 505 стопани получиха по 137122 лева за хектар помощ по схемата за преразпределително плащане за Кампания 2019

ДФ „Земеделие“ изп­лати 105 190 941 лева по схемата за прераз­п­ределително плащане (СПП). Суб­сидии са преведени на 56 505 земедел­ски стопани, подали заяв­ление за под­помагане за Кам­пания 2019 съоб­щиха от ДФЗ. Изчис­ленията са извър­шени след изяс­няване на случаите на площи, дек­ларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допус­тими за под­помагане“.

Нивото на под­помагане по схемата е в раз­мер на 137,22 лева за един хек­тар. Став­ката е определена със Заповед № РД 09306 от 20.03.2020 г. на Минис­търа на земеделието, храните и горите. Схемата за прераз­п­ределително плащане предос­тавя под­помагане за пър­вите до 30 хек­тара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...