56 505 стопани получиха по 137122 лева за хектар помощ по схемата за преразпределително плащане за Кампания 2019

56 505 стопани получиха по 137122 лева за хектар помощ по схемата за преразпределително плащане за Кампания 2019

ДФ „Земеделие“ изп­лати 105 190 941 лева по схемата за прераз­п­ределително плащане (СПП). Суб­сидии са преведени на 56 505 земедел­ски стопани, подали заяв­ление за под­помагане за Кам­пания 2019 съоб­щиха от ДФЗ. Изчис­ленията са извър­шени след изяс­няване на случаите на площи, дек­ларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допус­тими за под­помагане“.

Нивото на под­помагане по схемата е в раз­мер на 137,22 лева за един хек­тар. Став­ката е определена със Заповед № РД 09306 от 20.03.2020 г. на Минис­търа на земеделието, храните и горите. Схемата за прераз­п­ределително плащане предос­тавя под­помагане за пър­вите до 30 хек­тара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).