Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Танева предлага неусвоените пари от еврофондовете да се пренасочат към уязвимите от кризата фермери

Танева предлага неусвоените пари от еврофондовете да се пренасочат към уязвимите от кризата фермери

Танева предлага неусвоените пари от еврофондовете да се пренасочат към уязвимите от кризата фермери

Недоговорените бюджети по всички европейски прог­рами, управ­лявани от минис­тер­с­т­вото на земеделието, да се пренасочат към уяз­вими произ­водители като под­к­репа от мер­ките, наложени заради COVID-19. Това е пред­ложението, което минис­търът на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева е отп­равила в кон­ферен­т­ната видеов­ръзка по време проведения Съвет на минис­т­рите на земеделието на ЕК, със­тоял се в сряда. Според това пред­ложение недоговорираните сред­с­тва могат да се прех­вър­лят в общ фонд, който да се управ­лява като механизъм на извън­редна дър­жавна помощ. „Това ще бъде един пакет за борба срещу пос­ледиците от пан­демията. По този начин всяка дър­жава членка бързо и ефек­тивно да има въз­мож­ност да раз­писва мерки в рам­ките на този бюджет“, изтъкна минис­тър Танева. Това ще поз­воли да бъдат под­помог­нати най-уязвимите произ­водители — сек­тор „Плодове и зелен­чуци“, рибар­с­тво и аквакул­тури, както и млечни продукти. Помощта ще им поз­воли да ком­пен­сират нап­равените извън­редни раз­ходи във връзка с COVID19, както и за въз­мож­ност за съх­ранение на продук­цията. В Бъл­гария рес­торан­тьор­с­т­вото и туриз­мът са основ­ните пот­ребители на бъл­гар­с­ките плодове и зелен­чуци, затова и тези произ­водители се определят като най-уязвими, е посочила още Танева.

Бъл­гар­с­кият минис­тър привет­с­тва насоките на Европейс­ката комисия за зелени коридори. Тя под­черта, че от интерес на фер­мерите е с предим­с­тво по тези коридори за тран­с­порт да бъдат както медицин­с­ките стоки, така и храните и превозът на животни.

По време на заседанието е обсъдено и прилагането на Преход­ната национална помощ. Минис­тър Десис­лава Танева заяви, че на фона на пан­демич­ната обс­тановка, в която се намира цяла Европа, страната ни пред­лага преход­ната национална помощ да бъде приложена чрез адап­тивни инс­т­рументи към нас­тоящата ситуация, като останат ограниченията един­с­т­вено в сек­торен план. „Също така пред­лагаме и с цел гаран­тиране пер­с­пек­тивата на фер­мерите да продъл­жим дебата за ОСП, а този за Зелената сделка да бъде отложен“, допълни още Танева.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...