Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Предлагаме на ЕК специална мярка за коронавируса в селското стопанство

Предлагаме на ЕК специална мярка за коронавируса в селското стопанство

Предлагаме на ЕК специална мярка за коронавируса в селското стопанство

Бюджетът да се формира от недоговорираните средства по ресорните програми

Бъл­гария пред­лага Европейс­ката комисия да предос­тави въз­мож­ност на държавите-членки на Европейс­кия съюз доб­роволно да прилагат хоризон­тална извън­редна мярка „COVID-19“ във всяка от прог­рамите си за под­к­репа на уяз­вимите фер­мери и преработ­ватели, става ясно от официално писмо на страната, изп­ратено до изпъл­нител­ния орган на общ­ността и цитирано от дирек­ция „Връзки с общес­т­веността и протокол“ в минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите.

От ведом­с­т­вото припом­нят, че на проведения през тази сед­мица съвет на минис­т­рите на земеделието на държавите-членки на ЕС нашият минис­тър на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева запозна колегите си с пред­ложенията на Бъл­гария. Те пред­виж­дат механиз­мът „COVID-19“ да фун­к­ционира на национално ниво, като всяка държава-членка да има въз­мож­ност да изпол­зва недоговорираните сред­с­тва по прог­рамите си за стабилизиране на сек­торите сел­ско стопан­с­тво и хранително-вкусова промиш­леност. За същата цел се пред­вижда да бъдат изпол­з­вани недоговорирани сред­с­тва от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20142020, Прог­рамата за мор­ско дело и рибар­с­тво 20142020 и Национал­ната прог­рама за под­помагане на лозаро-винарския сек­тор 20192023 г.

Пред­ложенията са в няколко нап­рав­ления. Пър­вото от тях е да има ком­пен­саторна мярка за извър­шени раз­ходи за превен­ция от пан­демията за осигуряване на дезин­фек­танти, маски, защитни облекла, раз­ходи за дигитализация за осъщес­т­вяване на дис­тан­ционна работа. По този начин ще се защитят работ­ниците и нор­мал­ното фун­к­циониране на работата през стопан­с­ката година. С оглед динамиката на раз­витие на пан­демията следва да се осигури въз­мож­ност всяка държава-членка да реагира вед­нага и да има въз­мож­ност да изп­лати ком­пен­сатор­ното плащане при въз­ник­ване на необ­ходимост и преди одоб­ряване на нотификацията.

Второто нап­рав­ление пред­вижда ком­пен­саторна мярка за извър­шен раз­ходи за съх­ранение на продук­цията, за ком­пен­сиране на намалените количес­тва и спада в цените на произ­ведени стоки, за ограничения при реализацията на продук­цията и ограничения в пазара, както и за спиране на дей­ност. Бъл­гария призовава и за осигуряването на гъв­кавост за прог­рамиране и одоб­ряване на ком­пен­сатор­ната мярка, за да може в най-спешен порядък да се предос­тави необ­ходимата под­к­репа.

Дър­жавата пред­лага още да има и ком­пен­саторна мярка за земедел­ски стопани, преработ­ватели или оператори в логис­тич­ния сег­мент. Целта е бързо реализиране на пазара на произ­ведени плодове, зелен­чуци, земедел­ски стоки, рибни продукти и храни. По този начин ще се под­к­репят мал­ките произ­водители, като тях­ната продук­ция ще бъде изкупена и реализирана на пазара. Друго пред­ложение включва инвес­тиционна мярка в няколко нап­рав­ления — инвес­тиции в тех­ника за преработка, складиране, кон­сер­виране на бързо раз­валящи се продукти и активи за съх­ранение на продук­ция.

Освен механизма „COVID-19“ Бъл­гария пред­лага да се раз­работи и спешна мярка за справяне с кризис­ната ситуация чрез предос­тавяне на целева финан­сова помощ от бюджета на Общата организация на пазарите. За всяка страна може да бъдат определени финан­сови пакети на база продук­цията в засег­натите сек­тори в рас­тениевъд­с­т­вото (плодове и зелен­чуци) и на база популацията на живот­ните от най-засегнатите сек­тори. По този начин всяка държава-членка на ЕС да получи еднок­ратна помощ под фор­мата на без­въз­мез­дни сред­с­тва, за да под­помогне произ­водителите си в най-засегнатите сек­тори.

В пис­мото Бъл­гария пред­лага още преход­ната национална помощ да бъде адап­тирана, като останат ограниченията един­с­т­вено в сек­торен план. Именно така на фона на пан­демията в цяла Европа ще се осигури гъв­кавост и съз­даване на въз­мож­ност за раз­лични модулации при критериите за допус­тимост, референ­т­ната дата и при запаз­ване на сек­торите.

Бъл­гария счита, че пред­ложените от ЕК мерки във връзка с новоп­риетата Временна рамка за дър­жавна помощ и изменението на таваните за общата национална помощ са неп­риложими за страната ни пред­вид нас­тъпилите обс­тоятел­с­тва и ефекта за икономиката ни, както и невъз­мож­ността да бъдат осигурени допъл­н­телни национални сред­с­тва. У нас извън­ред­ното положение беше въведено в началото на март и съп­роводено със зат­варяне на много обекти, изтък­ват от МЗХГ.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят