Агроминистерството засега не смята да променя срока за директните плащания

Агроминистерството засега не смята да променя срока за директните плащания

В пос­лед­ната сед­мица на март броят на общо подадените заяв­ления по дирек­т­ните плащания е нарас­нал четирик­ратно, което дава надежди, че ако кам­панията продължи със същите тем­пове, има шанс до 15 май земедел­ците да се вмес­тят в сроковете. Значително се е засилило и елек­т­рон­ното подаване и очер­таване на площите, като за периода от 24 март до 1 април онлайн са подадени 853 заяв­ления, при 429 само сед­мица по-рано. Дан­ните бяха пред­с­тавени от фонд „Земеделие” специално за читателите на Синор.бг, отчитайки динамиката в таз­годиш­ната Кам­пания 2020.

До обяд на първи април прик­лючените заяв­ления в ИСАК са 4 130, което е абсолютен рекорд, защото за периода от 24 март до 1 април заяв­ленията в ИСАК за нарас­нали близо 4 пъти – от 1108 на 4130. Извън са тях се водят елек­т­ронно подадените. Така че до вчера общо прик­лючените заяв­ления са близо 5 хиляди.

Анкета на Синор.бг сред фер­мерите показа, че повечето от тях ще чер­таят дис­тан­ционно в Сис­темата за елек­т­ронно управ­ление СЕУ, което е нор­мално в условията на каран­тина.

Нес­лучайно преди дни фон­дът качи на своята страница и лин­кове, които да нап­рав­ляват земедел­ците по време на заявяването.

От дан­ните през 2019 г. ще припом­ним, че заяв­ления по СЕПП подадоха над 56 500 земедел­ски стопани, което означава, че почти тол­кова ще трябва да подадат заяв­ления и тази година. Как ще протече кам­панията за оставащите 50 хиляди земедел­ски стопани и дали всички те ще се вмес­тят в датата 15 май, тепърва ще видим. Засега минис­тер­с­т­вото на земеделието не смята да увеличава сроковете, въп­реки че Еврокомисията даде „зелен коридор” до средата на юни за дър­жавите членки.