Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Агрофирмите настояват за специален режим на работа заради коронавируса

Агрофирмите настояват за специален режим на работа заради коронавируса

Агрофирмите настояват за специален режим на работа заради коронавируса

Заетите в сел­с­кото стопан­с­тво и хранител­ната индус­т­рия да бъдат пос­тавени под специален режим на каран­тина, с което да не се допуска блокиране на пос­тоян­ния цикъл на работа в тези ключови за национал­ната сигур­ност сек­тори. За това нас­тояват почти всички бран­шови организации от земеделието, живот­новъд­с­т­вото, преработ­ката и произ­вод­с­т­вото на храни, обединени под шап­ката на „Национален земедел­ски форум“. Отвореното писмо, изп­ратено до управ­ляващите е по инициатива на Асоциацията на земедел­с­ките произ­водители в Бъл­гария (АЗПБ).

Организациите нас­тояват за въвеж­дането на специфичен режим на каран­тина за работещите — с определението „критични работ­ници“. Като такива се въз­п­риемат всички заети и ангажирани в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво, неговата преработка и произ­вод­с­тво на храни. При сегаш­ния ред за каран­тиниране съв­сем скоро цели пред­п­риятия рис­куват да бъдат зат­ворени, защото само при един заразен, всички работ­ници ще трябва да бъдат пос­тавени под каран­тина, а стотици произ­вод­с­тва, от които зависи прех­раната на населението, да преус­тановят работа. “Освен проб­лема с лип­сата на работна ръка в сек­тора, трябва да се знае, че нашите работ­ници са тясно специализирани и не могат да бъдат заменени от нови, при случай на каран­тина. В случай, че се пред­види зелен коридор за наши работ­ници към европейски дър­жави, допъл­нително ще нас­тояваме пред щаба те да не бъдат допус­кани обратно в страната и да бъдат своев­ременно инфор­мирани за това, заяви Вен­цис­лав Вър­банов, пред­седател на АЗПБ.

Близо 40 бран­шови организации нас­тояват работещите да имат правото да изпъл­няват задъл­женията си при стрик­тно определени правила за безопас­ност. В призива се под­чер­тава, че земедел­с­ките стопани от сек­тор „Живот­новъд­с­тво“, както и всички преработ­ватели и произ­водители по агро-хранителната верига поз­нават отлично пораженията, които инфек­циоз­ните заболявания причиняват при живот­ните. Земедел­с­ките произ­водители от години са изг­радили стрик­тна дис­цип­лина в прилагането на мерки за превен­ция срещу зарази като африкан­ска чума по свинете и птичи грип.

Специфич­ният режим на каран­тина, пред­ложен от организациите, се изразява в раз­решаването на каран­тинираните работещи да могат при стрик­тно определен от работодателя мар­ш­рут и при организиран служебен тран­с­порт да се пред­виж­дат до работ­ното си място, да прилагат под кон­т­рол утвър­дени със заповед на ръководител правила за лична дезин­фек­ция, да полагат труд в рег­ламен­тираното работно време, след което по съот­вет­ния мар­ш­рут и с организирания служебен тран­с­порт да се прибират на дек­лариран от тях актуален адрес на мес­тоживеене.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...