Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В следващите 3 години предстои самолетно заснемане на страната заради агросубсидиите

В следващите 3 години предстои самолетно заснемане на страната заради агросубсидиите

В следващите 3 години предстои самолетно заснемане на страната заради агросубсидиите

В след­ващите три години пред­с­тои самолетно зас­немане на страната, което ще се прави с цел обновяване на циф­ровата ортофото карта, която се пол­зва при кан­дидат­с­т­ването и изп­лащането на земедел­с­ките суб­сидии. Пър­вото зас­немане ще започне през юли тази година, като ще обх­ване изцяло или час­тично 15 области, става ясно от прес­съоб­щение на земедел­с­кото минис­тер­с­тво. Зас­немането ще се извър­шва от кон­сор­циума “Евро гео сенс 2019“, с който бе под­писан договор във втор­ник.

От юли ще започне поетапно зас­немане с два самолета, оборуд­вани с циф­рови камери, в 15 области на страната. Става въп­рос за Кюс­тен­дил, Пер­ник, София-град, София-област, Мон­тана, Враца, Плевен, Велико Тър­ново, Ловеч, Габ­рово, Пазар­джик, Плов­див, Стара Загора, Сливен и Ямбол. В период до 2022 г. трябва да бъде зас­нета цялата страна, като годишно ще се обновяват сним­ките на около 1/3 от територията на Бъл­гария.

В резул­тат на дешиф­рацията на новата циф­рова ортофото карта, както и чрез отразяване на резул­татите от терен­ните проверки, които ще стар­тират през август, ще бъде определен и обх­ватът на специализирания слой “Площи, допус­тими за под­помагане“ за 2020 г., съоб­щава още агроведом­с­т­вото. Въп­рос­ният слой е със­тавен от обработ­ваемите земи, които имат право да получават земедел­ски суб­сидии.

Дирек­т­ните плащания към сел­с­кото стопан­с­тво годишно са над 1.5 млрд. лв. по линия на ЕС и национал­ния бюджет и се раз­п­ределят като суб­сидии на площ и специфични плащания за отделни отрасли като живот­новъд­с­тво, плодове, зелен­чуци, зелени земедел­ски прак­тики и др. За сред­с­т­вата се кан­дидат­с­тва до края на май, а изп­лащането им традиционно започва в края на годината и в продъл­жава в пър­вото полугодие на след­ващата за раз­лич­ните мерки.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят