Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Хлебарският бранш сипе хвалби за новия закон за храните

Според регис­търа, който се води от Аген­цията за безопас­ност на храните, около 680700 обекта са регис­т­рирани като хлебоп­роиз­водители. Според нас са почти 2 пъти повече. Това каза пред БНР пред­седателят на Национал­ния бран­шови съюз на хлебарите и слад­карите Мариана Кукушева в деня на професионал­ния праз­ник на хлебарите — Спасов­ден. Тя оцени като “изк­лючително важен“ новия Закон за храните, приет на второ четене от пар­ламента в сряда. “Ако той влезе в сила с цялата тежест на членовете на законодател­с­т­вото, които са пред­видени в него, Законът за храните може да бъде част от законодател­с­т­вото за борба със сивия сек­тор и би могъл да го лик­видира“, под­черта Кукушева.

Според нея нор­матив­ните промени ще лик­видират сивия сек­тор в хлебоп­роиз­вод­с­т­вото. “Хлябът е най-бързо оборот­ната храна в света. Прос­ледимостта на произ­вод­с­тво, дис­т­рибуция и реализация е изк­лючително трудна. Видно е, че в Бъл­гария няма политическа воля, а може би няма и админис­т­ративен капацитет да се случи такъв тип прос­ледяване, но чрез глава “Тран­с­порт и тран­с­пор­тни сред­с­тва на храни“ ние сме изк­лючително облагодетел­с­т­вани от Закона за храните, защото за нас е заложено специал­ното изис­к­ване да се съз­даде регис­тър на дис­т­рибуторите.

Всички превозни сред­с­тва, превоз­ващи, хляб, брашно, хлебни и слад­кар­ски изделия ще имат отделна регис­т­рация, уникален иден­тификационен номер, който ще бъде сложен на тран­с­пор­т­ното сред­с­тво. Ако хванем дис­т­рибуцията, много лесно бихме стиг­нали до пър­воиз­точ­ника – произ­водителя, както и до тър­говеца, който трябва да я реализира. Досега никой пътен кон­т­ролиращ орган не можеше да спре превозно сред­с­тво и да нап­рави щател­ната проверка.

Помис­лено е и за сивия сек­тор. Отговор­ността е на мес­т­ната власт. Кметове и общин­ски намес­т­ници са длъжни да следят цялата икономическа дей­ност, която се извър­шва на тяхна територия: “Всички обекти за произ­вод­с­тво, тър­говия и дис­т­рибуция с храни трябва да имат съот­вет­ните удос­товерения по Закона за уст­ройс­тво на територията“. Около 30% от обек­тите в София нямат нуж­ните документи по ЗУТ – Акт – 16, изтъкна Кукушева.

Всеки произ­вод­с­т­вен обект трябва да има на трудов договор поне един служител със специализирано образование в областта на хранително-вкусовата промиш­леност. В момента масово в обек­тите за произ­вод­с­тво или тър­говия няма тех­нолози, допълни тя.

С новия закон ще се сложи край на препакетирането на храни, допълни още Мариана Кукушева. “Ще има пълна прос­ледимост на храната и знак за съдър­жанието на ГМО. Ще има и 2 определения за “Продукт от Бъл­гария“ – ако са изцяло от бъл­гар­ска суровина и “Добит в Бъл­гария“, ако е произ­веден от смесени суровини, независимо откъде. Пред­виден е гратисен период, за да могат биз­нес операторите да отговорят на изис­к­ванията на законодател­с­т­вото.

“Аз се надявам, че сеп­тем­ври месец ние ще можем да се поз­д­равим с дейс­т­ваща нор­мативна уредба и с въз­мож­нос­тите за повече проз­рач­ност, по-информиран избор и борба със сивия сек­тор“, обобщи пред­седателят на Национал­ния бран­шови съюз на хлебарите и слад­карите.

Политиките по храните ще се кон­т­ролират от Национален съвет. В него ще влязат национално приз­наците бран­шови организации, които отговарят на ред изис­к­вания и имат админис­т­ративен капацитет.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...