Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Малките стопанства са най-губещи в ЕС

Малките стопанства са най-губещи в ЕС

Малките стопанства са най-губещи в ЕС

Повечето ферми в Източна Европа са все още твърде малки в сравнение с колегите си в Западна Европа

Мал­ките стопан­с­тва са в икономически неиз­годно положение в Европейс­кия съюз (ЕС). Освен това те са под­ложени на по-голям икономически натиск спрямо по-големите пред­п­риятия. Това показва проуч­ване на Европейс­ката комисия (ЕК), пише Agrarheute.com. Оттам става ясно още, че мал­ките стопан­с­тва с под 5 ха са най-многобройните в ЕС, като броят им в пос­ледно време намалява значително по-бързо от този на големите стопан­с­тва. В същото време броят на фер­мите с над 100 ха земя се увеличава. Проуч­ването е установило, че същес­т­вува значителна раз­лика в икономичес­ката сила между мал­ките и големите земедел­ски пред­п­риятия.

Жиз­нес­пособни ли са мал­ките ферми?

Според дан­ните на Комисията броят на земедел­с­ките стопан­с­тва в Европейс­кия съюз намалява в периода от 2010 г. до 2016 г. с около 15% до 10,2 милиона. Най-силно оредяване има при мал­ките ферми – с под 5 ха земя. Те са намалели с почти 1/5. Въп­реки това тази група все още пред­с­тав­лява 2/3 от всички земедел­ски стопан­с­тва в ЕС.

Броят на стопан­с­т­вата с от 50 до 100 ха е намалял два пъти по-бързо и въз­лиза на 3%, а при тези с по 100 ха Комисията е отчела увеличаване с 6%. Около 305 000, или само 3% от стопан­с­т­вата, се намират в тази най-голяма група.

Изк­лючително малки ферми в Източна Европа

Много стопан­с­тва в Източна Европа все още са твърде малки, срав­нено с тези в Западна Европа, и не са дос­татъчно способни да оцеляват в меж­дународ­ната кон­курен­ция. Сред­ният раз­мер на фер­мите в Гер­мания и Фран­ция е 60 ха, в Обединеното крал­с­тво – почти 100 ха, а в Румъния виж­даме стопан­с­тва с по-малко от 4 ха, в Полша – 10 ха, а в Италия – 12 ха.

В същото време 1/3 от стопан­с­т­вата в Европа се намират в Румъния, около 13% — в Полша, а малко под 10% — в Италия. Делът на Гер­мания въз­лиза само на 2,6%, а на Фран­ция – 4,3%.

Дан­ните на Еврос­тат показ­ват още, че макар броят на фер­мите в Европа да спада, площите, изпол­з­вани за земедел­ско стопан­с­тво, почти не намаляват. Става дума за очевиден процес на кон­цен­т­рация. Съг­ласно това около 157 млн. ха земя са били изпол­з­вани за земедел­ско произ­вод­с­тво в ЕС през 2016 г. – с почти 2,3 млн. ха по-малко, откол­кото през 2013 г.

Мал­ките фирми не печелят нищо

Причината за ряз­кото намаляване на броя на мал­ките ферми се дължи на факта, че над половината от стопан­с­т­вата в ЕС генерират земедел­ски доход под 4000 евро. С такива пари никой не може да преживява. Поради това хората имат ферма или като допъл­нителна дей­ност, или, както често е в Източна Европа, за самоиз­х­ран­ване.

В Европа само 13% от стопан­с­т­вата имат доход над 50 000 евро (малко над 1,4 млн.). Други 9% раз­полагат с по над 100 000 евро. Икономичес­ката мощ на фер­мите се раз­п­ределя между европейс­ките страни по съвър­шено раз­личен начин – през 2016 г. около 17% от земедел­с­ката продук­ция, произ­ведена в ЕС, е зас­луга на френ­с­ките фер­мери. Земедел­ците в Гер­мания доп­ринасят с 13%, италиан­ците – с 12%, а испан­ците – с 11%.

Така, макар 1/3 от фер­мите да се намират в Румъния, страната произ­вежда едва 3,4% от земедел­с­ката продук­ция в ЕС. Икономичес­ката сила и кон­курен­тос­пособ­ността на най-малките стопан­с­тва в север­ната ни съседка са доста слаби.

Почти никакви дирек­тни плащания към мал­кия биз­нес

Интересно е и раз­п­ределението на дирек­т­ните плащания и суб­сидии спрямо раз­мера на стопан­с­т­вата, тъй като това по същес­тво се определя от обработ­ваемата площ.

Според Комисията около 3/4 от всички ферми получават едва 16% от плащанията, т.е. мак­симум 5000 евро на ферма от тази група.

Плащанията в раз­мер на над 100 000 евро са насочени към 0,5% от стопан­с­т­вата. Изчис­ленията показ­ват, че те получават общо тол­кова, кол­кото 3/4 от най-малките стопан­с­тва в ЕС.

Раз­бира се, има и значителни раз­лики в плащанията, пос­тъп­ващи от Брюк­сел, между европейс­ките страни. Фран­ция получава земедел­ска премия малко над 9 млрд. евро на година – повече от всяка друга страна. За Испания тази сума въз­лиза на близо 7 млрд. евро, а за Гер­мания – 6 млрд. евро. Полша получава 4,6 млрд. евро, а Румъния – 3 млрд. евро.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...