Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Кметове ще определят къде да се движат стадата с животни

Кметове ще определят къде да се движат стадата с животни

Проект за изменения и допъл­нения на Закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност налага всички животни от живот­новъдни обекти, да бъдат включени в сбор­ните стада, чиито мар­ш­рут в населените места се определя от кмета или кмет­с­кия намес­т­ник. Мотивът за това законово изменение е, че към момента има животни, които не са включени в сбор­ните стада и се движат по други мар­ш­рути, замър­сявайки урбанизираните територии. Законоп­роек­тът е внесен в пар­ламента от група депутати и е качен на страницата на Народ­ното съб­рание. Цитираната промяна е в чл. 133, ал.2, т.8.

Докумен­тът пред­вижда док­ладите на независимите оценители, на база на които се изп­лащат обез­щетения на живот­новъди при въз­ник­ване на заразно огнище, да могат да бъдат връщани за цялос­тно или час­тично преработ­ване, заедно с указания. В случай, че оценителят откаже да преработи док­лада си според указанията, той ще бъде заменен с друг, а освен това няма да получи обещаното въз­наг­раж­дение. Това е записано в нов член 144а.

С друга промяна се облек­чава редът за пов­торно насел­ване на животни в зона на заразно огнище. За живот­новъд­ните обекти, които не са допус­нали зараза заради взети мерки за биосигур­ност, няма да се отнася процедурата, която се изис­ква при пов­торно засел­ване – пис­мено раз­решение от облас­т­ния дирек­тор към БАБХ, съг­ласувано с изпъл­нител­ния дирек­тор на аген­цията и с дирек­тора на Цен­търа за оценка на риска по хранител­ната верига.

В чл. 145, който гласи: „Обез­щетението за инвен­тар, чиято обща пазарна стой­ност към момента на унищожаването е над 500 лв., се зап­лаща след определянето и от независим оценител, а под тази стой­ност — по пазарни цени”, като 500-те лева са променени на 1000 лв. Изменението е мотивирано с кон­с­татацията, че много често въз­наг­раж­дението на независимия оценител се доб­лижава до общата сума за инвен­тара, който следва да бъде унищожен.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят