Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Туроператори: Да се облекчат условията за субсидиране на чартърните полети

Туроператори: Да се облекчат условията за субсидиране на чартърните полети

Демон­с­т­рация пред Народ­ното съб­рание проведоха туроператори, турис­тически агенти и екс­кур­зоводи от обединение “Бъдеще за туризма“. Те под­чер­тават, че изявата им не е протест, а начин да заявят готов­ност да отс­тояват исканията си, съобщи БНР. Ясен ангажимент от правител­с­т­вото за пос­лед­ваща финан­сова помощ, прог­рама за спасение на сек­тора, както и кон­к­ретна процедура, критерии и срокове за кан­дидат­с­т­ване, за обещаните помощи нас­тояват туроператорите. Няма как да не благодарим, правител­с­т­вото пое ангажимент това да е само пър­вата стъпка към озд­равяване на бранша. Тези 10 млн. лева, сумата е крайно недос­татъчна. За да можем ние да извър­шим как­вито и да било пътувания, просто трябва да оцелеем физически като стопан­ски субект. Цялата борба на туроператорите и на тураген­циите е да се даде въз­мож­ност, първо, за лик­вид­ност, да можем да задър­жим нашите служители, и трето — да имаме въз­мож­ност за рес­тарт на туризма, казаха протес­тиращи. Да се облек­чат условията за кан­дидат­с­т­ване по мяр­ката за суб­сидиране на чар­тър­ните полети нас­тояха туроператори от Бур­гас. Те са изп­ратили писмо до Минис­тер­с­т­вото на туризма, в което нас­тояват мяр­ката да се раз­шири и в нея да се включи и организираният автобусен тран­с­порт. За този сезон мяр­ката е закъс­няла, категорични са пред­с­тавителите на турис­тичес­кия бранш — няма откъде да прис­тиг­нат очак­ваните над 400 хиляди туристи до края на годината. Над 50 милиона лева са пред­видени за спасяването на туризма чрез суб­сидиране на заетите седалки на чар­тър­ните полети в самолети с над 100 места. Кан­дидат­с­т­ването от страна на туроператорите започна преди дни, а отварянето на мяр­ката беше официално обявено от минис­търа на туризма Мариана Николова на среща с пред­с­тавители на бранша в курор­т­ния ком­п­лекс Слън­чев бряг.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...