Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в българската история

none

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 1991 г. и 1999 г. (цветна под­ложка, италик)

48 — Закон за кооперациите, 1991 г.

В края на 1989 г. нас­тъп­ват сериозни социални, икономически и политически изменения в Бъл­гария. При тези нови социално-икономически отношения, кон­с­титуционни условия и политически пред­пос­тавки кооператив­ната правна уредба претър­пява нови промени. Затова ЦКС с актив­ното сът­руд­ничес­тво Меж­дународ­ния кооперативен алианс (МКА) и Меж­дународ­ната организация на труда (МОТ) раз­работва и внася в Минис­тер­ски съвет проект за нов Закон за кооперациите, който се приема от Великото народно съб­рание на 19 юли 1991 г. Това e пър­вият икономически закон, приет след новата кон­с­титуция.

В духа на кооператив­ната иден­тич­ност, Законът се стреми да съб­людава опита и традициите в бъл­гар­с­кото кооперативно законодател­с­тво, общоп­риетите меж­дународни кооперативни цен­ности и прин­ципи. Той съдържа редица правни въз­мож­ности, с които се съз­дават нор­мативни условия за рав­нопос­тавяне на кооперациите с другите пазарни субекти, за нав­лизане на кооператив­ната дей­ност във всички отрасли и сфери на национал­ното стопан­с­тво.

Още с пър­вия си текст законът определя същ­ността на кооперацията като доб­роволно сдружение на граж­даните за защита, раз­витие и задоволяване на тех­ните час­тни икономически и социални интереси. Тъкмо тази харак­терис­тика на кооперацията и ней­ното утвър­ж­даване като основна кооперативна организация са глав­ните изходни положения, върху които се гради основ­ният текст на закона. Това е много същес­т­вено, защото на неговата основа, законът определя иден­тич­ността на кооперацията и кооператив­ните съюзи и ги легитимира като правни субекти с присъщите им качес­тва на кооперативни организации — кооперацията е обединение на хора, а не на капитали; капиталът в кооперацията е само сред­с­тво за пос­тигане на целите, а не цел; кооперацията е сдружение с ограничена отговор­ност и всеки неин член има право на един глас. Освен това законът рег­ламен­тира, че кооперациите доб­роволно могат да съз­дават свои кооперативни съюзи и меж­дукооперативни пред­п­риятия, както и да определят дей­ността им и да ги управ­ляват чрез свои пред­с­тавители в общите съб­рания.

В Закона за кооперациите от 1991 г. се уреж­дат и нови отношения между дър­жавата и кооперацията. Премахва се всякаква въз­мож­ност за админис­т­ративна или друга намеса в работата на кооперациите, тъй като те се раз­г­леж­дат като автономни, независими и самос­тоятелни организации по отношение на дър­жавата и ней­ните органи. Урежда се въз­мож­ността дър­жавата да под­помага и насър­чава кооперациите.

Така Законът за кооперациите изпъл­нява своята основна цел — да бъде правен стимул за раз­витие на кооператив­ното движение в Бъл­гария. Освен това, неговите норми са съоб­разени в голяма степен с дейс­т­ващото законодател­с­тво в раз­витите европейски страни — Фран­ция, Италия, Швеция, Испания и особено с това на Гер­мания, което е изк­лючително благоп­риятно от гледна точка на едно бъдещо унифициране на бъл­гар­с­кото законодател­с­тво с европейс­кото. Не случайно и напълно основателно, на заседанието на Меж­дународ­ния кооперативен алианс, проведено от 14 до 19 октом­ври 1991 г. в Бер­лин, бъл­гар­с­кият Закон за кооперациите е посочен за пример на съв­ременен кооперативен закон, който дава добър правен израз на кооператив­ните цен­ности и прин­ципи, въз­п­роиз­веж­дайки основни и важни правни положения на пър­вия бъл­гар­ски кооперативен закон от 1907 г.

49 — Закон за кооперациите, 1999 г.

През 1999 г. се приема нов Закон за кооперациите, който отменя този от 1991 г. Проек­тът започва да се раз­работва през 1998 г. от комисия, определена със заповед на Минис­търа на земеделието На провеж­даните работни срещи прави учас­т­ниците излизат със становището, в което акцен­тът е, че не се налага изгот­вянето на нов закон, тъй като дейс­т­ващият в момента нор­мативен акт обс­лужва добре кооператив­ното движение в Бъл­гария. Нужни са само някои поп­равки на тек­с­тове и допъл­нителни положения, които не са намерили адек­ватно кооперативно съдър­жание при обсъж­дането и приемането на закона от 1991 г. Становището на ЦКС е прието но заповедта на минис­търа е категорична и изгот­вянето на нов Закон за кооперациите остава включено в плана на Минис­тер­ски съвет.

Така започ­ват обсъж­данията и пред­ложенията за раз­работ­ване на проект на нов Закон за кооперациите. Може да се каже, че работата в комисията не е кон­с­т­рук­тивна, а сил­ното политическо раз­деление тогава пречи за изработ­ването на истин­ски кооперативен закон. Съз­дадената ситуация налага многок­ратно пред­с­тавителите на ЦКС да правят въз­ражения в защита на работни тек­с­тове от дейс­т­ващия закон, както и за неп­риемане на некооперативни тек­с­тове, пред­лагани от другите учас­т­ници в работ­ната група. Те се противопос­тавят на всяко пред­ложение, което излиза извън рам­ките на кооператив­ната материя или цели да пренесе в закона некооперативни правни решения. Може да се каже, че работата по изгот­вянето на законоп­роекта е доста трудна, но в крайна сметка в Минис­тер­ски съвет се внася проект на Закона за кооперациите, който отразява в голяма степен становището и пред­ложенията на Цен­т­рал­ния кооперативен съюз.

Законоп­роек­тът е обсъден в Минис­тер­ски съвет без учас­тието на пред­с­тавители на ЦКС и търпи сериозни промени. Впос­лед­с­т­вие такива са нап­равени и в Прав­ната комисия на Народ­ното съб­рание, което приема новия Закон за кооперациите през декем­ври 1999 г.

Нап­равените ком­п­ромиси и поп­равки изпъл­ват приетия законоп­роект с множес­тво тек­с­тове и правни кон­с­т­рук­ции, които са харак­терни за Тър­гов­с­кия закон. Това налага впос­лед­с­т­вие няколко поредни същес­т­вени изменения и допъл­нения, които имат за цел да въз­с­тановят кооператив­ната рамка на закона и да го превър­нат в кооперативен закон от европейски тип.

Промените в Закона за кооперациите от 1999 г. започ­ват още на след­ващата година и в продъл­жение на 9 години (от 2000 г. до 2008 г. включително) е изменян и допъл­ван общо 11 пъти. Променят се изк­лючително много тек­с­тове, докато се дос­тигне до нор­мално и адек­ватно кооперативно нор­миране.

Дирек­ция „КООП медии и рек­лама“

В статията са изпол­з­вани материали от „История на кооператив­ното движение в Бъл­гария“ том IV

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...