Само 20-30 бранда у нас спазват нормите за производство на саламурено сирене

Само 20-30 бранда у нас спазват нормите за производство на саламурено сирене

В Бъл­гария има в момента 2030 бранда, които спаз­ват нор­мите за традиционно произ­вод­с­тво на бъл­гар­ско саламурено сирене. Проб­лемът не е човек, ако се излъже вед­нъж. Проб­лемът е, че това става прак­тика на купуване. Това каза зам.-председателят на Асоциацията на млекоп­реработ­вателите Симеон Присадишки в ефира на Bulgaria ON AIR. Той добави, че когато продук­тът е с по-голямо съдър­жание на вода — мик­робиологич­ният процес в зреенето му е по-различен. Според него по този начин трай­ността му се намалява, но се влошават и неговите мик­робиологични качес­тва.

Присадишки посочи, че в Бъл­гария спрямо пред­ход­ните години тен­ден­цията за работене с вносно мляко намалява. На този етап няма в живот­новъд­с­т­вото кой знае какви суб­сидии. Тази година ще има с 20% по-малко кон­сумация на млечни продукти на база туризма.

Изпъл­нител­ният дирек­тор на “Активни пот­ребители“ Богомил Николов комен­тира, че пос­лед­ното проуч­ване е било насочено към продукти с цена под 9 лева, над половината бяха с изк­лючително съдър­жание на вода — около 1/3 над стан­дар­т­ното, добави той. Тази вода не може да се задържи сама, трябва да има помощни вещес­тва, тоест говорим за умиш­лена прак­тика, отбеляза Николов.

От “Активни пот­ребители“ са пред­ложили да се добави нов показател в наред­бата за имитиращи продукти, който да ограничава количес­т­вото вода, което е и пред­видено в проекта за наред­бата. Ако едно нещо струва 10 лева, а друг продукт — 8 лв., но с 20% повече вода — и в двата случая ще получите еднакво количес­тво хранително вещес­тво, но във втория ще получите измама и скъпа вода. Всяко едно необявено вещес­тво в дадена храна може да бъде опасно, под­черта Николов. В Бъл­гария има големи бели петна, в които лабораторен кон­т­рол няма. Има множес­тво храни, които остават извън обх­вата на акредитацията, обясни изпъл­нител­ният дирек­тор на “Активни пот­ребители“. До 60% е пред­видено да бъде допус­тимото количес­тво вода в сиренето. “До края на октомври-ноември пред­полагам, че наред­бата ще бъде в сила, зак­лючи Николов.