Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Апел: Земеделските кооперации търсят млади специалисти

Апел: Земеделските кооперации търсят млади специалисти

Апел: Земеделските кооперации търсят млади специалисти

Едва 3 % от ръководните кадри на стопанствата в Силистренско са под 40-годишна възраст

Не работим дос­татъчно за под­готовка на кадри за сел­с­кото стопан­с­тво, които да могат да ръководят и работят в земедел­с­ките кооперации. Това показва анализът на Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ната бран­шова организация в Силис­т­рен­ска област. Проуч­ването на икономиста сочи, че 21 % от пред­седателите на кооперативите в региона са на въз­раст над 70 години и само 3 % — под 40 години. Общо 28% от ръководителите в стопан­с­ките струк­тури са на пен­сионна въз­раст. От друга страна, счетовод­с­т­вото на земедел­с­ките кооперации е поверено на специалисти с висше икономическо образование. Това се обяс­нява с факта, че поради липса на кадри с необ­ходимата квалификация те раз­читат на счетоводни къщи.

В момента в нашите кооперации работят изк­лючително добре под­гот­вени пред­седатели, организатори по произ­вод­с­тво, агрономи, инженери и счетоводители. Но за в бъдеще трябва да се помисли за раз­лични начини за прив­личане на млади кадри, един от които е нап­ример отпус­кането на стипен­дии“, смята Кирил Боянов.

Финан­совата тежест върху кооперациите ще нарас­тва през след­ващите години, прог­нозира още Боянов. Стопан­с­ките струк­тури трябва да преодолеят пос­лед­с­т­вията от няколко поредни сухи сезона, от нарас­т­ването на рен­тите с 6770 % за пос­лед­ните 10 години. За да бъдат рен­табилни, кооперациите трябва да продъл­жат да тър­сят начини за инвес­тиции в нова тех­ника. Всичко това ще легне върху раменете на след­ващото поколение, обоб­щава още Боянов.

Трий­сет са земедел­с­ките кооперации, които членуват в Облас­т­ния съюз. Те обх­ващат общо 366 000 дка. Кооперациите са значим фак­тор в икономиката на Силис­т­рен­ска област, тъй като имат дял от около 20% от общата брутна добавена стой­ност в аграр­ния сек­тор на Край­дунав­ска Доб­ру­джа.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят