Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 78, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) БАБХ ще брои оцелелите пчелни семейства в цялата страна

БАБХ ще брои оцелелите пчелни семейства в цялата страна

БАБХ ще брои оцелелите пчелни семейства в цялата страна

Облас­т­ните дирек­ции по безопас­ност на храните (ОДБХ) започ­наха проверки в цялата страна на здравос­лов­ното със­тояние на пчел­ните семейс­тва и тях­ната регис­т­рация. Целта на кон­т­рола, който ще се извър­шва от официал­ните ветеринарни лекари (ОВЛ), е да се прос­леди общото здравос­ловно със­тояние на отг­леж­даните пчелни семейс­тва, броя на отпад­налите такива и причините за това, броя на дек­ларираните и отг­леж­даните към момента на провер­ката пчелни семейс­тва, както и наличието на жиз­нени пчелни семейс­тва в кошерите.

Провер­ките на ОВЛ не отменят и няма да въз­п­репят­с­т­ват ежегод­ните пролетни профилак­тични прег­леди на пчел­ните семейс­тва в Бъл­гария по Прог­рамата за над­зор и кон­т­рол на болес­тите по пчелите. Те ще се провеж­дат, съг­ласно прог­рамата, от началото на месец април 2021 година.

БАБХ напомня, че също от 01.03.2021 г., съг­ласно измененията в Наредба № 13 за мер­ките за опаз­ване на пчелите и пчел­ните семейс­тва от отравяне и начините за провеж­дане на рас­тител­нозащитни, дезин­фек­ционни и дезин­сек­ционни дей­ности, земедел­с­ките произ­водители ще извес­тяват пчеларите за пред­с­тоящи третирания един­с­т­вено през елек­т­рон­ната плат­форма ЕПОРД.

България

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Криминалисти работят по сиг­нал за грабеж в Пер­ник. По пър­воначални данни въоръжени и мас­кирани са атакували инкасо автомобил в близост до ав…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Всички английски клубове се оттеглиха от Суперлигата

Възхитително е да признаеш грешката си, а тя бе огромна, заяви шефът на УЕФА Александър Чеферин

Проек­тът за европейска Супер­лига е пред тотал…

Прочети още:

Loading...

Свят